Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
AAM 16.40 -0.10(-0.61%) | ABT 51 0(0%) | ACC 26.80 -0.20(-0.74%) | ACL 12.40 -0.50(-3.88%) | AGF 22.90 -1(-4.18%) | AGM 11.90 CE 0.70(6.25%) | AGR 7.60 FL -0.50(-6.17%) | ALP 4.20 -0.10(-2.33%) | ANV 10.80 -0.50(-4.42%) | APC 17.60 0(0%) | ASIAGF 9.20 FL -0.60(-6.12%) | ASM 11.40 CE -2.60(-18.57%) | ASP 8.30 FL -0.60(-6.74%) | ATA 5.10 -0.10(-1.92%) | AVF 4.70 -0.20(-4.08%) | BBC 57.50 0.50(0.88%) | BCE 11.50 -0.70(-5.74%) | BCI 19 -0.40(-2.06%) | BGM 4.90 0(0%) | BHS 11.20 -0.10(-0.88%) | BIC 12.40 0.30(2.48%) | BID 13.90 0(0%) | BMC 29.90 -0.40(-1.32%) | BMI 17.20 -0.50(-2.82%) | BMP 69 -0.50(-0.72%) | BRC 10.30 0.10(0.98%) | BSI 9.40 -0.50(-5.05%) | BT6 7 -0.10(-1.41%) | BTP 13.10 -0.60(-4.38%) | BTT 36.90 0.70(1.93%) | BVH 43.50 -0.40(-0.91%) | C21 18.80 0.30(1.62%) | C32 31.90 -0.50(-1.54%) | C47 0 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.50 -0.20(-3.51%) | CDC 8.40 CE 0.50(6.33%) | CIG 3.30 -0.10(-2.94%) | CII 20.60 0.30(1.48%) | CLC 0 0(0%) | CLG 7.70 -0.10(-1.28%) | CLL 36 -0.50(-1.37%) | CLW 15.70 -0.20(-1.26%) | CMG 8 -0.10(-1.23%) | CMT 10.90 0.40(3.81%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.50 FL -0.60(-6.59%) | CNG 37.80 -0.70(-1.82%) | COM 35.10 -2.10(-5.65%) | CSM 46.10 -2.70(-5.53%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.50 -0.10(-0.68%) | CTI 0 0(0%) | CYC 4.60 -0.20(-4.17%) | D2D 33 0(0%) | DAG 0 0(0%) | DCL 33.50 1.50(4.69%) | DCT 2.60 FL -0.10(-3.70%) | DHA 13.20 0.10(0.76%) | DHC 20.10 -0.10(-0.50%) | DHG 91 -1(-1.09%) | DHM 7 -0.10(-1.41%) | DIC 8.70 -0.20(-2.25%) | DIG 13.30 -0.10(-0.75%) | DLG 9.70 -0.20(-2.02%) | DMC 43.20 -0.60(-1.37%) | DPM 33.50 -0.20(-0.59%) | DPR 40.10 -0.60(-1.47%) | DQC 50.50 -2(-3.81%) | DRC 59 -2.50(-4.07%) | DRH 4.30 0(0%) | DRL 34 0(0%) | DSN 61 0(0%) | DTA 0 0(0%) | DTL 9.30 -0.10(-1.06%) | DTT 0 0(0%) | DVP 44.50 0(0%) | DXG 15.80 0.10(0.64%) | DXV 4.70 FL -0.30(-6%) | EIB 12.40 0(0%) | ELC 13.80 0.10(0.73%) | EMC 6.20 -0.20(-3.13%) | EVE 0 0(0%) | FCM 13.10 -0.30(-2.24%) | FCN 25.10 -0.90(-3.46%) | FDC 23 -0.70(-2.95%) | FLC 11.70 -0.30(-2.50%) | FMC 33.10 FL -2.40(-6.76%) | FPT 55 -1.50(-2.65%) | GAS 116 -3(-2.52%) | GDT 28.50 -0.20(-0.70%) | GIL 23.80 -0.80(-3.25%) | GMC 33.20 -0.70(-2.06%) | GMD 34.60 -0.40(-1.14%) | GSP 14 FL -1(-6.67%) | GTA 11.90 0.60(5.31%) | GTT 4.90 -0.10(-2%) | HAG 24.50 0.60(2.51%) | HAI 37.30 -1.90(-4.85%) | HAP 8.80 -0.10(-1.12%) | HAR 9.50 -0.20(-2.06%) | HAS 6.10 -0.10(-1.61%) | HAX 8.10 0.30(3.85%) | HBC 16 -0.10(-0.62%) | HCM 39.90 -1.50(-3.62%) | HDC 21 0(0%) | HDG 28.50 -1(-3.39%) | HHS 18.40 -0.80(-4.17%) | HLA 2.60 0(0%) | HLG 5.20 CE 0.30(6.12%) | HMC 9.40 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 58 -0.50(-0.85%) | HQC 7.90 -0.30(-3.66%) | HRC 0 0(0%) | HSG 43.80 -1.10(-2.45%) | HSI 3 0.10(3.45%) | HT1 15.90 -0.40(-2.45%) | HTI 10.60 -0.40(-3.64%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.30 -0.30(-1.61%) | HU1 8.50 -0.10(-1.16%) | HU3 10.50 0(0%) | HVG 29.50 FL -2.20(-6.94%) | HVX 6.10 0(0%) | ICF 6.70 -0.20(-2.90%) | IDI 12.50 -0.40(-3.10%) | IJC 14.20 -0.20(-1.39%) | IMP 42 0(0%) | ITA 8.60 -0.20(-2.27%) | ITC 8.10 -0.10(-1.22%) | ITD 8.90 -0.10(-1.11%) | JVC 16.60 0.10(0.61%) | KAC 13.80 CE 0.90(6.98%) | KBC 13.80 -0.50(-3.50%) | KDC 57.50 -2(-3.36%) | KDH 21 -0.30(-1.41%) | KHA 0 0(0%) | KHP 13.90 -0.10(-0.71%) | KMR 8.30 -0.20(-2.35%) | KSA 8.10 -0.10(-1.22%) | KSB 28.80 0(0%) | KSH 16.80 0.20(1.20%) | KSS 6.10 0(0%) | KTB 6 -0.20(-3.23%) | L10 14 -0.60(-4.11%) | LAF 15 -0.80(-5.06%) | LBM 14 0.40(2.94%) | LCG 8.80 -0.20(-2.22%) | LCM 6 -0.10(-1.64%) | LGC 21 -1.10(-4.98%) | LGL 6.70 -0.20(-2.90%) | LHG 8.80 0.10(1.15%) | LIX 30 0(0%) | LM8 22.10 -1.50(-6.36%) | LSS 10.20 -0.10(-0.97%) | MBB 13.50 -0.20(-1.46%) | MCG 7 -0.10(-1.41%) | MCP 0 0(0%) | MDG 7.10 -0.20(-2.74%) | MHC 15.90 -0.90(-5.36%) | MPC 68.50 -4.50(-6.16%) | MSN 83 0.50(0.61%) | MTG 5.40 FL -0.30(-5.26%) | MWG 154 2(1.32%) | NAV 6.80 0(0%) | NBB 21.20 -0.50(-2.30%) | NHS 11.10 -0.20(-1.77%) | NHW 0 0(0%) | NKG 10.30 -0.20(-1.90%) | NLG 18 0(0%) | NNC 64 -1.50(-2.29%) | NSC 79 0(0%) | NTL 15.40 -0.10(-0.65%) | NVN 3.20 0(0%) | NVT 6.10 -0.10(-1.61%) | OGC 11.30 -0.20(-1.74%) | OPC 60.50 -0.50(-0.82%) | PAC 24.90 0.50(2.05%) | PAN 45 -1(-2.17%) | PDN 30 -0.90(-2.91%) | PDR 13.60 -0.30(-2.16%) | PET 23.20 -1.40(-5.69%) | PGC 14.50 -0.80(-5.23%) | PGD 37.50 -2(-5.06%) | PGI 10.50 0(0%) | PHR 29.30 -0.70(-2.33%) | PIT 7.90 -0.20(-2.47%) | PJT 8 0(0%) | PNC 9.30 0(0%) | PNJ 32 1(3.23%) | POM 10.10 0(0%) | PPC 25.30 0.50(2.02%) | PPI 11.60 -0.30(-2.52%) | PTB 56.50 -0.50(-0.88%) | PTC 6.80 0.30(4.62%) | PTK 5.10 -0.20(-3.77%) | PTL 4 FL -0.20(-4.76%) | PVD 102 -2(-1.92%) | PVT 17.40 -1(-5.43%) | PXI 11.20 FL -0.80(-6.67%) | PXL 5 FL -0.30(-5.66%) | PXS 37.20 FL -2.70(-6.77%) | PXT 6.90 FL -0.50(-6.76%) | QCG 8.50 -0.30(-3.41%) | RAL 46 -0.50(-1.08%) | RDP 18.50 1(5.71%) | REE 28.70 -0.20(-0.69%) | RIC 9.20 0(0%) | SAM 11.70 -0.50(-4.10%) | SAV 13.10 0.60(4.80%) | SBA 10.90 0.10(0.93%) | SBC 12.50 -0.20(-1.57%) | SBT 11.80 0(0%) | SC5 26.70 0(0%) | SCD 25.90 0.40(1.57%) | SEC 11.50 0(0%) | SFC 21 0.50(2.44%) | SFI 36 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 7.60 -0.30(-3.80%) | SHP 14.90 0(0%) | SII 0 0(0%) | SJD 28.20 -0.10(-0.35%) | SJS 23.80 -1.40(-5.56%) | SKG 41.50 -1.50(-3.49%) | SMA 5.60 -0.20(-3.45%) | SMC 10 0(0%) | SPM 25 -0.50(-1.96%) | SRC 27 -1(-3.57%) | SRF 16 0(0%) | SSC 0 0(0%) | SSI 30 -0.90(-2.91%) | ST8 0 0(0%) | STB 19.10 0.10(0.53%) | STG 21 -0.40(-1.87%) | STT 6 0.20(3.45%) | SVC 16 -0.40(-2.44%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 19.50 -0.40(-2.01%) | TAC 49 2(4.26%) | TBC 22.80 0(0%) | TCL 28.10 -0.40(-1.40%) | TCM 34.90 -1.90(-5.16%) | TCO 11.90 -0.10(-0.83%) | TCR 4.90 0.10(2.08%) | TDC 9.80 -0.10(-1.01%) | TDH 17.50 -0.40(-2.23%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 11.50 0.10(0.88%) | TIE 18.20 0.80(4.60%) | TIX 0 0(0%) | TLG 50 1.20(2.46%) | TLH 8.90 -0.20(-2.20%) | TMP 0 0(0%) | TMS 35 -1(-2.78%) | TMT 13.60 CE 0.80(6.25%) | TNA 28 0.20(0.72%) | TNC 12.40 -0.40(-3.13%) | TNT 3.70 FL -0.20(-5.13%) | TPC 0 0(0%) | TRA 73.50 -0.50(-0.68%) | TRC 34.40 0.20(0.58%) | TS4 13.10 FL -0.90(-6.43%) | TSC 38 0.50(1.33%) | TTF 9.80 -0.10(-1.01%) | TTP 20 0.40(2.04%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.70 -0.20(-2.53%) | UDC 6.60 -0.30(-4.35%) | UIC 15.70 -0.70(-4.27%) | VCB 27.30 0.10(0.37%) | VCF 184 -4(-2.13%) | VFG 41.50 0(0%) | VHC 53.50 -1(-1.83%) | VHG 10.30 -0.60(-5.50%) | VIC 54.50 0(0%) | VID 4.60 0.20(4.55%) | VIP 12.90 -0.50(-3.73%) | VIS 9 -0.40(-4.26%) | VLF 5.60 0.10(1.82%) | VMD 16.80 -0.60(-3.45%) | VNA 3.20 -0.10(-3.03%) | VNE 8 -0.20(-2.44%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.60 -0.10(-2.13%) | VNI 3.30 0(0%) | VNL 24.10 0.90(3.88%) | VNM 107 0(0%) | VNS 44 -0.50(-1.12%) | VOS 4.60 -0.10(-2.13%) | VPH 9 -0.30(-3.23%) | VPK 21.80 0.80(3.81%) | VRC 5.80 0.10(1.75%) | VSC 57.50 0.50(0.88%) | VSH 14.70 0(0%) | VSI 8 CE 0.50(6.67%) | VST 2.70 FL -0.10(-3.57%) | VTB 11.20 -0.20(-1.75%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7.70 -0.20(-2.53%) |
Ngày: 18/09/2014
LCG: Bị cảnh báo - PAN: Cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - AVF: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - MHC: Bị kiểm soát - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TNT: Bị kiểm soát - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (18/09 01:54 CH)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC bán niên soát xét năm 2014 (tính đến hết ngày 17/09/2014) (18/09 10:26 SA)
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa (17/09 11:03 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
MDG: Giải trình chậm công bố BCTC soát xét bán niên năm 2014 (18/09 01:57 CH)
MWG: Nhắc nhở chậm công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2014 (18/09 11:07 SA)
FPT: Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8 năm 2014 (18/09 11:05 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
VISecurities: Công bố thông tin bất thường (18/09 08:55 SA)
NVS: Thay đổi địa điểm CN TP.HCM (17/09 04:51 CH)
GLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (16/09 01:54 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
618,83 ▼ -6,83 (-1,09%)
Open: 625,95 - Hi: 627,29 - Lo: 615,94
Vol:157.453.803 - Val:3.147,79 Bil VND
VolOM:145.549.580 - ValOM:2.605,26 Bil VND
VolPT:11.904.223 - ValPT:542,53 Bil VND
660,6 ▼ -5,06 (-0,76%)
Open: 665,51 - Hi: 668,2 - Lo: 658,02
Vol: 61.626.070 - Val: 1467,87 Bil VND
VolOM: 60.502.070 - ValOM: 1379,16 Bil VND
VolPT: 1.124.000 - ValPT: 88,71 Bil VND