Khớp lệnh liên tục 1
AAM 14.40 0.30(2.13%) | ABT 0 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.10 FL -0.80(-6.72%) | AGF 19.50 0(0%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.10 0.10(1.67%) | ALP 3.40 FL -0.20(-5.56%) | ANV 10 0.20(2.04%) | APC 18.20 0.60(3.41%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 8.50 0.20(2.41%) | ASP 7 0(0%) | ATA 4 0(0%) | AVF 0 0(0%) | BBC 0 0(0%) | BCE 10.50 0.10(0.96%) | BCI 21.50 0(0%) | BGM 4.60 0.10(2.22%) | BHS 11 -0.50(-4.35%) | BIC 13.50 0(0%) | BID 13 0.10(0.78%) | BMC 26.20 0(0%) | BMI 17.50 0.40(2.34%) | BMP 70.50 0(0%) | BRC 0 0(0%) | BSI 10.70 0.10(0.94%) | BT6 8.40 0(0%) | BTP 14.20 -0.10(-0.70%) | BTT 0 0(0%) | BVH 31.90 1.20(3.91%) | C21 0 0(0%) | C32 0 0(0%) | C47 15 -0.20(-1.32%) | CAV 37.20 -0.40(-1.06%) | CCI 11 -0.50(-4.35%) | CCL 5.20 -0.10(-1.89%) | CDC 9.70 0.50(5.43%) | CIG 2.90 0(0%) | CII 19.20 0(0%) | CLC 0 0(0%) | CLG 7.20 0(0%) | CLL 34.30 -0.10(-0.29%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.10 -0.20(-2.15%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.20 0.30(3.80%) | CNG 32 0.20(0.63%) | COM 0 0(0%) | CSM 40.50 0.50(1.25%) | CTD 56 -3(-5.08%) | CTG 14 0.10(0.72%) | CTI 0 0(0%) | CYC 0 0(0%) | D2D 0 0(0%) | DAG 0 0(0%) | DCL 48.90 2.90(6.30%) | DCT 2.20 FL -0.10(-4.35%) | DHA 13.50 0(0%) | DHC 22.80 0.50(2.24%) | DHG 92.50 1(1.09%) | DHM 5.30 0(0%) | DIC 8.80 0(0%) | DIG 13 0(0%) | DLG 9.90 -0.10(-1%) | DMC 40.80 0.80(2%) | DPM 30.20 0.50(1.68%) | DPR 39 0.50(1.30%) | DQC 58 CE 3.50(6.42%) | DRC 52.50 2.60(5.21%) | DRH 6 0(0%) | DRL 0 0(0%) | DSN 61.50 0.50(0.82%) | DTA 0 0(0%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 13.70 0(0%) | DXV 4.40 -0.10(-2.22%) | E1VFVN30 9 0(0%) | EIB 11.80 0.10(0.85%) | ELC 0 0(0%) | EMC 0 0(0%) | EVE 0 0(0%) | FCM 10.60 0.10(0.95%) | FCN 20 0(0%) | FDC 20.40 0.20(0.99%) | FLC 10.30 0.20(1.98%) | FMC 22.30 -0.40(-1.76%) | FPT 46.20 0.60(1.32%) | GAS 69.50 1.50(2.21%) | GDT 0 0(0%) | GIL 37.80 1.80(5%) | GMC 34 0(0%) | GMD 28.20 -0.10(-0.35%) | GSP 12.30 0.30(2.50%) | GTA 15 0.40(2.74%) | GTN 12.60 -0.10(-0.79%) | GTT 4.20 CE 0.20(5%) | HAG 21.40 0.10(0.47%) | HAI 16.20 0.20(1.25%) | HAP 8.30 0(0%) | HAR 10.20 0(0%) | HAS 5.70 0.10(1.79%) | HAX 9.50 0.50(5.56%) | HBC 15.60 0.10(0.65%) | HCM 31 0.30(0.98%) | HDC 16.20 0.10(0.62%) | HDG 30.50 -2(-6.15%) | HHS 17.10 -0.20(-1.16%) | HLA 2 0(0%) | HLG 3.40 0.10(3.03%) | HMC 0 0(0%) | HOT 26.70 CE 1.70(6.80%) | HPG 49.10 0.80(1.66%) | HQC 7.30 0.10(1.39%) | HRC 0 0(0%) | HSG 45.40 0.10(0.22%) | HSI 0 0(0%) | HT1 16.50 0.20(1.23%) | HTI 10.70 0(0%) | HTL 0 0(0%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 26 0.50(1.96%) | HVX 0 0(0%) | ICF 6 -0.10(-1.64%) | IDI 10.10 0.50(5.21%) | IJC 13.90 -0.20(-1.42%) | IMP 0 0(0%) | ITA 7.80 0.20(2.63%) | ITC 7.40 0.20(2.78%) | ITD 9 -0.10(-1.10%) | JVC 16.40 0.10(0.61%) | KAC 12.40 0.70(5.98%) | KBC 15.40 0(0%) | KDC 48.50 0.40(0.83%) | KDH 19.10 0.20(1.06%) | KHA 24.30 0.30(1.25%) | KHP 13.80 0(0%) | KMR 7.30 -0.10(-1.35%) | KSA 10 0(0%) | KSB 30.50 0(0%) | KSH 9.80 0.20(2.08%) | KSS 5.30 -0.10(-1.85%) | KTB 5.10 0.10(2%) | L10 0 0(0%) | LAF 12 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 8.70 0.20(2.35%) | LCM 5.40 0.10(1.89%) | LGC 0 0(0%) | LGL 6.80 0.10(1.49%) | LHG 14 CE 0.90(6.87%) | LIX 31.70 0.20(0.63%) | LM8 26.20 0(0%) | LSS 9.50 0.40(4.40%) | MBB 12.90 0.20(1.57%) | MCG 6.50 0(0%) | MCP 16 0.30(1.91%) | MDG 5.20 FL -0.30(-5.45%) | MHC 16.30 0(0%) | MPC 80 0(0%) | MSN 78.50 1(1.29%) | MTG 4 0(0%) | MWG 102 0(0%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.70 0.20(0.98%) | NHS 10.40 -0.20(-1.89%) | NHW 0 0(0%) | NKG 13 0.40(3.17%) | NLG 17.80 -0.20(-1.11%) | NNC 0 0(0%) | NSC 77.50 0(0%) | NTL 14.50 0(0%) | NVN 3 0(0%) | NVT 5.40 0.10(1.89%) | OGC 7.60 0(0%) | OPC 38 0.70(1.88%) | PAC 22.90 -0.30(-1.29%) | PAN 40.30 1.30(3.33%) | PDN 0 0(0%) | PDR 15.60 -0.20(-1.27%) | PET 20.20 0.20(1%) | PGC 14.70 0(0%) | PGD 32.40 0.90(2.86%) | PGI 0 0(0%) | PHR 0 0(0%) | PIT 7.90 0(0%) | PJT 0 0(0%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 38.90 -2(-4.89%) | POM 8.90 0.20(2.30%) | PPC 26.20 1(3.97%) | PPI 13.10 0(0%) | PTB 53.50 0(0%) | PTC 10.20 CE 0.60(6.25%) | PTK 4.20 0.10(2.44%) | PTL 3 -0.10(-3.23%) | PVD 64 3(4.92%) | PVT 14.90 -0.10(-0.67%) | PXI 8.10 0.10(1.25%) | PXL 4 0(0%) | PXS 22.90 0.90(4.09%) | PXT 4.50 -0.20(-4.26%) | QBS 14.70 0(0%) | QCG 9.90 0.10(1.02%) | RAL 49.80 2.40(5.06%) | RDP 0 0(0%) | REE 26.80 0.20(0.75%) | RIC 17.50 -0.30(-1.69%) | SAM 12.40 0.10(0.81%) | SAV 0 0(0%) | SBA 11 -0.10(-0.90%) | SBC 28 -0.40(-1.41%) | SBT 12 0(0%) | SC5 0 0(0%) | SCD 26.20 0.10(0.38%) | SEC 0 0(0%) | SFC 27 0(0%) | SFG 17.80 0.30(1.71%) | SFI 27.20 0.70(2.64%) | SGT 0 0(0%) | SHI 7.50 0.10(1.35%) | SHP 20 -0.40(-1.96%) | SII 0 0(0%) | SJD 0 0(0%) | SJS 24.70 -0.30(-1.20%) | SKG 41.40 0(0%) | SMA 5.30 0(0%) | SMC 10 0(0%) | SPM 27.50 0(0%) | SRC 32.70 0(0%) | SRF 16.40 CE 1(6.49%) | SSC 53 1(1.92%) | SSI 27.60 0.50(1.85%) | ST8 0 0(0%) | STB 17 CE 1.10(6.92%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.70 0.30(1.95%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 0 0(0%) | TAC 43.60 -0.90(-2.02%) | TBC 26 1.20(4.84%) | TCL 31.40 -0.50(-1.57%) | TCM 31.30 0.10(0.32%) | TCO 12.80 0.40(3.23%) | TCR 5.60 0(0%) | TDC 10.40 -0.30(-2.80%) | TDH 18.50 0(0%) | TDW 0 0(0%) | THG 0 0(0%) | TIC 13.60 0.50(3.82%) | TIE 15.10 0.50(3.42%) | TIX 0 0(0%) | TLG 51.50 -2.50(-4.63%) | TLH 8.50 -0.10(-1.16%) | TMP 0 0(0%) | TMS 0 0(0%) | TMT 15.90 -0.10(-0.63%) | TNA 0 0(0%) | TNC 0 0(0%) | TNT 3.90 CE 0.20(5.41%) | TPC 8 -0.20(-2.44%) | TRA 0 0(0%) | TRC 29.30 0.70(2.45%) | TS4 10.80 -0.20(-1.82%) | TSC 41.50 0.30(0.73%) | TTF 9.90 0.10(1.02%) | TTP 24 0(0%) | TV1 0 0(0%) | TYA 11.40 0.40(3.64%) | UDC 5.40 -0.10(-1.82%) | UIC 0 0(0%) | VCB 29.50 1.20(4.24%) | VCF 182 CE 11(6.43%) | VFG 44.90 -0.10(-0.22%) | VHC 37.80 0.20(0.53%) | VHG 12 0.20(1.69%) | VIC 47.20 0.20(0.43%) | VID 4.10 0.10(2.50%) | VIP 13 0.30(2.36%) | VIS 8 0(0%) | VLF 5.90 CE 0.30(5.36%) | VMD 19.30 -0.20(-1.03%) | VNA 3.50 0(0%) | VNE 10 0.20(2.04%) | VNG 13.50 0.60(4.65%) | VNH 3.60 -0.10(-2.70%) | VNI 3.80 0(0%) | VNL 24.50 FL -1.80(-6.84%) | VNM 93.50 -0.50(-0.53%) | VNS 46 1(2.22%) | VOS 6.30 0.20(3.28%) | VPH 10 0.20(2.04%) | VPK 0 0(0%) | VRC 0 0(0%) | VSC 48.90 0(0%) | VSH 13.10 0.40(3.15%) | VSI 10.30 FL -0.70(-6.36%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 12 0(0%) | VTF 26.50 FL -1.90(-6.69%) | VTO 8.20 0(0%) |
Ngày: 22/12/2014
ALP: Hủy niêm yết - HLA: Bị cảnh báo - AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 3 năm 2014 (tính đến hết ngày 19/12/2014) (22/12 09:45 SA)
HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2015 và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 (19/12 03:51 CH)
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông (19/12 10:42 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
TLG: Ngày đăng ký cuối cùng (22/12 09:47 SA)
NBB: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 và thay đổi điều lệ công ty (19/12 05:18 CH)
LAF: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Lê Thế Hùng (19/12 05:16 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
HSC: Thông báo thành lập 2 phòng giao dịch (19/12 02:36 CH)
MBKE: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT (19/12 02:24 CH)
SeASecuritites: Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh (18/12 04:06 CH)
TIN TỨC KHÁC
CGIF kết thúc thành công đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu lần đầu tiên bằng Việt Nam đồng (10/12 05:29 CH)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
530,68 ▲ 7,59 (1,45%)
Open: 527,28 - Hi: 531 - Lo: 527,28
Vol:31.770.257 - Val:761,38 Bil VND
VolOM:23.867.110 - ValOM:401,78 Bil VND
VolPT:7.903.147 - ValPT:359,60 Bil VND
580,45 ▲ 9,84 (1,72%)
Open: 577,08 - Hi: 581,14 - Lo: 576,98
Vol: 17.876.127 - Val: 534,47 Bil VND
VolOM: 11.261.220 - ValOM: 222,02 Bil VND
VolPT: 6.614.907 - ValPT: 312,45 Bil VND