Đóng cửa thị trường
AAM 15.30 -0.10(-0.65%) | ABT 53 0(0%) | ACC 28.30 CE 1.80(6.79%) | ACL 11.90 -0.10(-0.83%) | AGF 21.50 -0.20(-0.92%) | AGM 11.40 -0.30(-2.56%) | AGR 6.50 -0.20(-2.99%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.50 -0.30(-2.78%) | APC 16.90 -0.30(-1.74%) | ASIAGF 10.40 0.10(0.97%) | ASM 10.80 0.20(1.89%) | ASP 7.90 0(0%) | ATA 4.30 -0.20(-4.44%) | AVF 3.70 CE 0.20(5.71%) | BBC 52.50 -2.50(-4.55%) | BCE 10.50 0(0%) | BCI 19.70 0.20(1.03%) | BGM 5.30 -0.10(-1.85%) | BHS 11 -0.20(-1.79%) | BIC 13.40 -0.10(-0.74%) | BID 12.80 0(0%) | BMC 28 -0.20(-0.71%) | BMI 16.90 0.10(0.60%) | BMP 66 0(0%) | BRC 10 -0.10(-0.99%) | BSI 9.40 -0.10(-1.05%) | BT6 8.20 FL -0.60(-6.82%) | BTP 13.60 -0.10(-0.73%) | BTT 36.10 -2.40(-6.23%) | BVH 37.70 0(0%) | C21 18 -1(-5.26%) | C32 30.50 -1.50(-4.69%) | C47 16.20 0(0%) | CCI 14 CE 0.90(6.87%) | CCL 5.40 0(0%) | CDC 9.30 -0.30(-3.13%) | CIG 3.30 -0.10(-2.94%) | CII 19.20 -0.30(-1.54%) | CLC 29.80 0.30(1.02%) | CLG 8 0.30(3.90%) | CLL 36.60 0.20(0.55%) | CLW 16.70 0(0%) | CMG 9 -0.10(-1.10%) | CMT 10.80 0(0%) | CMV 14.10 0(0%) | CMX 9 -0.10(-1.10%) | CNG 37.30 -0.30(-0.80%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.20 -0.10(-0.22%) | CTD 61 1(1.67%) | CTG 14 0(0%) | CTI 10.70 0.60(5.94%) | CYC 4.30 CE 0.20(4.88%) | D2D 34 0(0%) | DAG 12.90 0.40(3.20%) | DCL 38.90 1.60(4.29%) | DCT 2.50 FL -0.10(-3.85%) | DHA 13.10 -0.10(-0.76%) | DHC 20.40 0(0%) | DHG 93.50 1(1.08%) | DHM 6.40 0(0%) | DIC 8.70 -0.10(-1.14%) | DIG 13.80 -0.20(-1.43%) | DLG 11.20 0(0%) | DMC 41.40 0.50(1.22%) | DPM 30.30 0(0%) | DPR 40.20 -0.30(-0.74%) | DQC 58.50 0.50(0.86%) | DRC 60.50 1.50(2.54%) | DRH 4.80 -0.20(-4%) | DRL 0 0(0%) | DSN 60.50 0.50(0.83%) | DTA 5.20 CE 0.30(6.12%) | DTL 8.50 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47 0(0%) | DXG 14.10 0.20(1.44%) | DXV 4.60 -0.20(-4.17%) | E1VFVN30 9.70 -0.10(-1.02%) | EIB 11.80 0.10(0.85%) | ELC 13.50 -0.50(-3.57%) | EMC 6.60 -0.30(-4.35%) | EVE 24.90 -0.10(-0.40%) | FCM 11.80 -0.10(-0.84%) | FCN 23.30 -0.10(-0.43%) | FDC 20.10 -0.40(-1.95%) | FLC 11.20 -0.10(-0.88%) | FMC 23.20 -0.50(-2.11%) | FPT 50 0(0%) | GAS 104 -2(-1.89%) | GDT 32 0(0%) | GIL 25.10 -0.30(-1.18%) | GMC 32.80 0(0%) | GMD 33.70 -0.10(-0.30%) | GSP 13.30 0.10(0.76%) | GTA 14.50 0.10(0.69%) | GTN 20 0.50(2.56%) | GTT 4.30 0(0%) | HAG 24.20 -0.30(-1.22%) | HAI 45.50 -0.50(-1.09%) | HAP 9.50 0.20(2.15%) | HAR 11.40 CE 0.70(6.54%) | HAS 5.80 -0.10(-1.69%) | HAX 8.70 FL -0.60(-6.45%) | HBC 16.30 -0.30(-1.81%) | HCM 36.20 -0.70(-1.90%) | HDC 21 -0.90(-4.11%) | HDG 27 -0.90(-3.23%) | HHS 16.60 -0.40(-2.35%) | HLA 2.50 CE 0.10(4.17%) | HLG 4.10 0(0%) | HMC 9.40 0(0%) | HOT 22.80 FL -1.70(-6.94%) | HPG 54.50 0(0%) | HQC 7.10 -0.20(-2.74%) | HRC 39.40 0(0%) | HSG 49.60 -0.20(-0.40%) | HSI 2.80 0(0%) | HT1 16.80 -0.20(-1.18%) | HTI 11.60 0(0%) | HTL 24.50 1.40(6.06%) | HTV 16.80 -1.10(-6.15%) | HU1 8.80 0(0%) | HU3 10.10 0.50(5.21%) | HVG 30.50 -0.30(-0.97%) | HVX 5.60 0.10(1.82%) | ICF 6.40 -0.10(-1.54%) | IDI 12.60 0.40(3.28%) | IJC 13.80 0.20(1.47%) | IMP 37.30 -0.30(-0.80%) | ITA 8.40 -0.10(-1.18%) | ITC 7.90 0(0%) | ITD 10.30 0(0%) | JVC 16.30 -0.20(-1.21%) | KAC 0 0(0%) | KBC 16.10 -0.20(-1.23%) | KDC 59 -1(-1.67%) | KDH 19.70 -0.20(-1.01%) | KHA 21 -0.80(-3.67%) | KHP 14.10 0(0%) | KMR 7.90 -0.20(-2.47%) | KSA 12.20 -0.20(-1.61%) | KSB 29.70 -0.20(-0.67%) | KSH 13.30 0.30(2.31%) | KSS 5.80 -0.10(-1.69%) | KTB 5.80 -0.10(-1.69%) | L10 14.30 0.10(0.70%) | LAF 14.30 -0.40(-2.72%) | LBM 13.80 0(0%) | LCG 8.90 0(0%) | LCM 5.90 0(0%) | LGC 25.80 -0.20(-0.77%) | LGL 6.30 -0.10(-1.56%) | LHG 9.70 0.40(4.30%) | LIX 29.40 -0.20(-0.68%) | LM8 24.20 -0.70(-2.81%) | LSS 9.70 0.10(1.04%) | MBB 13.10 -0.30(-2.24%) | MCG 7.40 0.20(2.78%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6.10 -0.10(-1.61%) | MHC 15.70 -0.40(-2.48%) | MPC 73 0.50(0.69%) | MSN 79 0(0%) | MTG 4.80 -0.10(-2.04%) | MWG 107 2(1.90%) | NAV 6.70 FL -0.40(-5.63%) | NBB 20.90 -0.70(-3.24%) | NHS 10.80 -0.10(-0.92%) | NHW 0 0(0%) | NKG 12.20 -0.10(-0.81%) | NLG 17.70 0(0%) | NNC 69 -1(-1.43%) | NSC 77 0(0%) | NTL 15.50 0.10(0.65%) | NVN 3.30 0.10(3.13%) | NVT 5.50 -0.10(-1.79%) | OGC 9.60 -0.50(-4.95%) | OPC 60 0(0%) | PAC 23.90 -0.50(-2.05%) | PAN 41.10 0.10(0.24%) | PDN 35.90 -0.10(-0.28%) | PDR 16.40 0.10(0.61%) | PET 22.50 -0.50(-2.17%) | PGC 14.40 -0.10(-0.69%) | PGD 35.80 0(0%) | PGI 9.50 -0.20(-2.06%) | PHR 28.40 -0.30(-1.05%) | PIT 7.80 -0.20(-2.50%) | PJT 8.20 0(0%) | PNC 10 0(0%) | PNJ 37.40 -0.10(-0.27%) | POM 9.50 0.10(1.06%) | PPC 24.10 0.50(2.12%) | PPI 12.80 -0.20(-1.54%) | PTB 55 0(0%) | PTC 8.80 -0.20(-2.22%) | PTK 4.70 -0.10(-2.08%) | PTL 3.40 -0.10(-2.86%) | PVD 92.50 0(0%) | PVT 16.80 -0.40(-2.33%) | PXI 9 0(0%) | PXL 4.30 0(0%) | PXS 30 -0.30(-0.99%) | PXT 5.50 -0.30(-5.17%) | QCG 9.70 -0.10(-1.02%) | RAL 45 -0.50(-1.10%) | RDP 0 0(0%) | REE 28.80 0.60(2.13%) | RIC 12.90 CE 0.80(6.61%) | SAM 12.90 0.20(1.57%) | SAV 12.10 -0.20(-1.63%) | SBA 12.10 0.10(0.83%) | SBC 14.90 0(0%) | SBT 10.60 -0.10(-0.93%) | SC5 26.90 0(0%) | SCD 26.20 -0.20(-0.76%) | SEC 11.30 0(0%) | SFC 28 0.50(1.82%) | SFI 30 0.60(2.04%) | SGT 4.50 0(0%) | SHI 7.60 -0.30(-3.80%) | SHP 18.10 -0.10(-0.55%) | SII 24.90 0(0%) | SJD 30.50 1.50(5.17%) | SJS 23.80 0.30(1.28%) | SKG 45.90 0.30(0.66%) | SMA 5.70 0(0%) | SMC 11 0.10(0.92%) | SPM 26.70 1.20(4.71%) | SRC 33 0.10(0.30%) | SRF 15.20 -0.30(-1.94%) | SSC 60 0(0%) | SSI 30.50 -0.30(-0.97%) | ST8 22.50 -0.50(-2.17%) | STB 18.60 0.10(0.54%) | STG 24.10 0(0%) | STT 4.60 FL -0.30(-6.12%) | SVC 15.20 0(0%) | SVI 0 0(0%) | SVT 6.70 0(0%) | SZL 18 -0.20(-1.10%) | TAC 49 3(6.52%) | TBC 26.80 0.10(0.37%) | TCL 28 -0.20(-0.71%) | TCM 33.50 -0.30(-0.89%) | TCO 12.50 -0.20(-1.57%) | TCR 5.20 0.20(4%) | TDC 10.70 0.20(1.90%) | TDH 19.60 -0.10(-0.51%) | TDW 0 0(0%) | THG 14 -0.20(-1.41%) | TIC 11.30 0(0%) | TIE 15.70 -0.30(-1.88%) | TIX 0 0(0%) | TLG 56.50 0(0%) | TLH 8.90 0(0%) | TMP 0 0(0%) | TMS 0 0(0%) | TMT 13.60 0(0%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.60 0.10(0.87%) | TNT 3.20 -0.10(-3.03%) | TPC 8.40 0.20(2.44%) | TRA 75.50 0.50(0.67%) | TRC 31.90 0.20(0.63%) | TS4 10.90 -0.20(-1.80%) | TSC 45 -0.10(-0.22%) | TTF 9.60 -0.20(-2.04%) | TTP 25.50 1.10(4.51%) | TV1 12.50 0(0%) | TYA 9 0(0%) | UDC 6.60 -0.10(-1.49%) | UIC 17.20 -0.50(-2.82%) | VCB 26.70 0.40(1.52%) | VCF 202 2(1%) | VFG 46 0.50(1.10%) | VHC 52.50 CE 3.30(6.71%) | VHG 14 -0.40(-2.78%) | VIC 47.60 -0.10(-0.21%) | VID 4 0.10(2.56%) | VIP 13.90 -0.10(-0.71%) | VIS 8.90 -0.30(-3.26%) | VLF 6.80 0.20(3.03%) | VMD 17.80 0(0%) | VNA 3.30 FL -0.20(-5.71%) | VNE 8.80 -0.10(-1.12%) | VNG 8.90 0.40(4.71%) | VNH 3.90 -0.10(-2.50%) | VNI 3.40 -0.10(-2.86%) | VNL 25 -0.10(-0.40%) | VNM 104 0(0%) | VNS 49 0(0%) | VOS 5.30 0(0%) | VPH 8.30 -0.20(-2.35%) | VPK 19.90 0(0%) | VRC 5.60 0.10(1.82%) | VSC 57 0.50(0.88%) | VSH 14.30 -0.20(-1.38%) | VSI 8.30 0.20(2.47%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 12.80 -0.20(-1.54%) | VTF 22.50 -0.40(-1.75%) | VTO 8.20 -0.10(-1.20%) |
Ngày: 31/10/2014
AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh (30/10 04:14 CH)
HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu An Phú (30/10 04:12 CH)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 3 năm 2014 (tính đến hết ngày 29/10/2014) (30/10 09:27 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Tường Vy (30/10 05:16 CH)
PXI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Ngô Thị Thu Hoài (30/10 05:14 CH)
NBB: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (30/10 05:13 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
NVS: Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc (29/10 05:02 CH)
NSI: CBTT BCTC bán niên 2014 và báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 6 năm 2014 điều chỉnh (28/10 05:06 CH)
ART: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (28/10 02:44 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
589,14 ▼ -2,06 (-0,35%)
Open: 593,09 - Hi: 594,3 - Lo: 589,14
Vol:96.454.830 - Val:1.596,92 Bil VND
VolOM:94.528.450 - ValOM:1.567,84 Bil VND
VolPT:1.926.380 - ValPT:29,08 Bil VND
627,21 ▼ -0,89 (-0,14%)
Open: 628,50 - Hi: 630,62 - Lo: 626,5
Vol: 36.336.140 - Val: 763,01 Bil VND
VolOM: 36.336.140 - ValOM: 763,01 Bil VND
VolPT: 000 - ValPT: 0,00 Bil VND