Đóng cửa thị trường
AAM 13.80 0(0%) | ABT 51 -1(-1.92%) | ACC 33.90 0(0%) | ACL 10.80 0(0%) | AGF 19.40 -0.10(-0.51%) | AGM 10.90 -0.10(-0.91%) | AGR 6.40 -0.10(-1.54%) | ANV 10.40 0(0%) | APC 18.80 -0.30(-1.57%) | ASM 9.50 0.40(4.40%) | ASP 6 -0.20(-3.23%) | ATA 3.70 -0.10(-2.63%) | AVF 1.80 FL -0.10(-5.26%) | BBC 54 -2.50(-4.42%) | BCE 10.40 0.20(1.96%) | BCI 21.20 0(0%) | BGM 4.40 0(0%) | BHS 10.70 0(0%) | BIC 14.20 -0.20(-1.39%) | BID 18.60 CE 1.20(6.90%) | BMC 23.80 -0.20(-0.83%) | BMI 16.10 0.10(0.63%) | BMP 78 -1(-1.27%) | BRC 10.10 0.10(1%) | BSI 11.20 0.20(1.82%) | BT6 8.40 0(0%) | BTP 15 0.20(1.35%) | BTT 0 0(0%) | BVH 35.80 1.20(3.47%) | C21 0 0(0%) | C32 30 -1.10(-3.54%) | C47 0 0(0%) | CAV 39.60 0.50(1.28%) | CCI 15.50 0.30(1.97%) | CCL 4.90 0.10(2.08%) | CDC 9.50 0(0%) | CIG 2.90 0(0%) | CII 19 0.20(1.06%) | CLC 31.90 0.10(0.31%) | CLG 6.80 0(0%) | CLL 32 1.70(5.61%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.20 -0.20(-2.13%) | CMT 10.80 0.40(3.85%) | CMV 0 0(0%) | CMX 7.10 0.10(1.43%) | CNG 30.90 0.40(1.31%) | COM 0 0(0%) | CSM 41.60 -0.10(-0.24%) | CTD 62 -0.50(-0.80%) | CTG 18.70 CE 1.20(6.86%) | CTI 9.70 -0.50(-4.90%) | CYC 3.80 0.10(2.70%) | D2D 33 0.40(1.23%) | DAG 0 0(0%) | DCL 48.30 -0.20(-0.41%) | DCT 2 0(0%) | DHA 15.10 0.10(0.67%) | DHC 20.80 0(0%) | DHG 92.50 0.50(0.54%) | DHM 5.10 0(0%) | DIC 9.10 0.10(1.11%) | DIG 13.20 0.10(0.76%) | DLG 11.60 0.10(0.87%) | DMC 43.20 -0.10(-0.23%) | DPM 30.70 0.10(0.33%) | DPR 37.50 0(0%) | DQC 55 -0.50(-0.90%) | DRC 55 0(0%) | DRH 6 -0.20(-3.23%) | DRL 35.50 0.50(1.43%) | DSN 60 0(0%) | DTA 6.50 0(0%) | DTL 9 CE 0.50(5.88%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 16.40 0.70(4.46%) | DXV 0 0(0%) | E1VFVN30 9.50 0(0%) | EIB 14 0.40(2.94%) | ELC 14 0.40(2.94%) | EMC 5.60 0.10(1.82%) | EVE 0 0(0%) | FCM 10.70 0.20(1.90%) | FCN 22 -0.30(-1.35%) | FDC 21 -0.10(-0.47%) | FLC 10.30 -0.20(-1.90%) | FMC 24.90 0.10(0.40%) | FPT 47.90 -0.10(-0.21%) | GAS 78.50 -1(-1.26%) | GDT 34 0.20(0.59%) | GIL 35.70 0.20(0.56%) | GMC 38 0(0%) | GMD 29.80 -0.50(-1.65%) | GSP 12.50 0.20(1.63%) | GTA 16.20 -0.40(-2.41%) | GTN 15.20 0.20(1.33%) | GTT 3.60 0.10(2.86%) | HAG 21.60 -0.20(-0.92%) | HAI 16.10 -0.10(-0.62%) | HAP 8.10 0(0%) | HAR 9.80 -0.20(-2%) | HAS 5.10 FL -0.30(-5.56%) | HAX 8.90 -0.40(-4.30%) | HBC 15.50 0.10(0.65%) | HCM 32.60 0.10(0.31%) | HDC 14.80 0.80(5.71%) | HDG 30.50 0(0%) | HHS 18.60 0.20(1.09%) | HLA 1 0(0%) | HLG 0 0(0%) | HMC 9.50 0(0%) | HOT 26.30 FL -1.90(-6.74%) | HPG 50.50 0(0%) | HQC 7.40 0.10(1.37%) | HRC 45.80 0(0%) | HSG 44.50 0.10(0.23%) | HSI 2.30 0(0%) | HT1 20.40 -0.60(-2.86%) | HTI 14.30 -0.20(-1.38%) | HTL 36.40 FL -2.70(-6.91%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 8.40 FL -0.60(-6.67%) | HVG 20.60 -0.40(-1.90%) | HVX 6 FL -0.40(-6.25%) | ICF 5.20 -0.10(-1.89%) | IDI 10.70 0.10(0.94%) | IJC 13.20 0(0%) | IMP 46.80 0.30(0.65%) | ITA 7.70 0(0%) | ITC 7.10 -0.10(-1.39%) | ITD 10.60 -0.10(-0.93%) | JVC 20.90 -0.50(-2.34%) | KAC 8.50 -0.40(-4.49%) | KBC 15.90 -0.10(-0.63%) | KDC 49 -0.80(-1.61%) | KDH 21.80 0.30(1.40%) | KHA 29 0.60(2.11%) | KHP 13.90 -0.20(-1.42%) | KMR 6.60 0(0%) | KSA 9.40 0(0%) | KSB 29.50 -0.60(-1.99%) | KSH 11.50 0.60(5.50%) | KSS 5 0(0%) | KTB 4.50 -0.20(-4.26%) | L10 15.40 0.10(0.65%) | LAF 13.50 0(0%) | LBM 13.60 0(0%) | LCG 8.40 0(0%) | LCM 5.10 0.10(2%) | LGC 25.80 CE 1.60(6.61%) | LGL 6.70 0(0%) | LHG 12.90 -0.50(-3.73%) | LIX 33 0.50(1.54%) | LM8 27 0(0%) | LSS 8.90 0.20(2.30%) | MBB 14.90 0.60(4.20%) | MCG 6.40 -0.10(-1.54%) | MCP 0 0(0%) | MDG 4.10 -0.20(-4.65%) | MHC 13.10 0.60(4.80%) | MPC 109 -1(-0.91%) | MSN 83.50 0.50(0.60%) | MTG 3.90 CE 0.20(5.41%) | MWG 122 3(2.52%) | NAV 6.70 0(0%) | NBB 20.70 0(0%) | NCT 111 1(0.91%) | NHS 11.20 0.40(3.70%) | NHW 0 0(0%) | NKG 15.50 0.40(2.65%) | NLG 17.40 0(0%) | NNC 53 0.50(0.95%) | NSC 77 0(0%) | NTL 13.90 0.10(0.72%) | NVN 0 0(0%) | NVT 5.10 0(0%) | OGC 6.10 -0.10(-1.61%) | OPC 38.60 0.10(0.26%) | PAC 24.40 0(0%) | PAN 40.80 -0.50(-1.21%) | PDN 34 -1(-2.86%) | PDR 17.10 0(0%) | PET 20.80 -0.10(-0.48%) | PGC 13.20 0(0%) | PGD 30 -0.30(-0.99%) | PGI 10.50 0(0%) | PHR 26.50 0.60(2.32%) | PIT 0 0(0%) | PJT 8.50 0.10(1.19%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 37.50 0(0%) | POM 8.50 0(0%) | PPC 25.50 -0.50(-1.92%) | PPI 12.90 0.30(2.38%) | PTB 57 0(0%) | PTC 9.60 CE 0.60(6.67%) | PTK 3.80 -0.10(-2.56%) | PTL 2.80 CE 0.10(3.70%) | PVD 60 -0.50(-0.83%) | PVT 13.90 0.10(0.72%) | PXI 8.30 0.30(3.75%) | PXL 3.70 -0.10(-2.63%) | PXS 21.70 -0.20(-0.91%) | PXT 3.80 0(0%) | QBS 13.70 -0.10(-0.72%) | QCG 9.30 -0.20(-2.11%) | RAL 47.50 2.50(5.56%) | RDP 18.50 0(0%) | REE 29.10 0.60(2.11%) | RIC 13.50 0.60(4.65%) | SAM 12.60 0.10(0.80%) | SAV 12.20 -0.50(-3.94%) | SBA 10.80 0.10(0.93%) | SBC 18.80 FL -1.40(-6.93%) | SBT 10.80 -0.30(-2.70%) | SC5 22.80 0(0%) | SCD 31 0.60(1.97%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFG 17 0.30(1.80%) | SFI 28.20 -0.20(-0.70%) | SGT 5.10 FL -0.30(-5.56%) | SHI 7.80 -0.10(-1.27%) | SHP 19 0.20(1.06%) | SII 22.80 CE 1.40(6.54%) | SJD 30.50 0.30(0.99%) | SJS 25.50 0(0%) | SKG 47 0.10(0.21%) | SMA 5.30 -0.20(-3.64%) | SMC 10.20 -0.10(-0.97%) | SPM 26.10 -1.40(-5.09%) | SRC 33 -0.30(-0.90%) | SRF 16 0(0%) | SSC 0 0(0%) | SSI 26.80 -0.10(-0.37%) | ST8 20.80 -0.20(-0.95%) | STB 19.40 1.10(6.01%) | STG 25 -1(-3.85%) | STT 4.80 CE 0.30(6.67%) | SVC 16.80 0.10(0.60%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.40 -0.90(-4.66%) | TAC 0 0(0%) | TBC 26 0(0%) | TCL 33.40 0(0%) | TCM 34.20 0.30(0.88%) | TCO 13.40 -0.10(-0.74%) | TCR 6.70 0.30(4.69%) | TDC 10.30 -0.20(-1.90%) | TDH 18.30 0.30(1.67%) | TDW 23.80 1.40(6.25%) | THG 0 0(0%) | TIC 12.50 0(0%) | TIE 14.40 -0.10(-0.69%) | TIX 22.90 0.70(3.15%) | TLG 54 0(0%) | TLH 7.40 0(0%) | TMP 27 1.40(5.47%) | TMS 49.70 -3.30(-6.23%) | TMT 18.60 -0.20(-1.06%) | TNA 0 0(0%) | TNC 0 0(0%) | TNT 5.60 0.20(3.70%) | TPC 0 0(0%) | TRA 72 -0.50(-0.69%) | TRC 28.50 -0.10(-0.35%) | TS4 11 0.10(0.92%) | TSC 47.50 -0.50(-1.04%) | TTF 12.40 0.20(1.64%) | TTP 0 0(0%) | TV1 0 0(0%) | TVS 12.70 0.60(4.96%) | TYA 10.90 0.10(0.93%) | UDC 5.40 0.10(1.89%) | UIC 17.60 -0.20(-1.12%) | VCB 37.40 1.10(3.03%) | VCF 192 0(0%) | VFG 0 0(0%) | VHC 39.70 -0.20(-0.50%) | VHG 12.60 -0.10(-0.79%) | VIC 47.60 -0.40(-0.83%) | VID 4.10 0(0%) | VIP 12.90 0(0%) | VIS 8.40 -0.10(-1.18%) | VLF 5.90 CE 0.30(5.36%) | VMD 19.60 -0.40(-2%) | VNA 4.10 -0.10(-2.38%) | VNE 10.40 -0.10(-0.95%) | VNG 11.50 FL -0.80(-6.50%) | VNH 2.70 0(0%) | VNI 3.60 0(0%) | VNL 27 0.50(1.89%) | VNM 101 -1(-0.98%) | VNS 41.80 -0.70(-1.65%) | VOS 6.20 0(0%) | VPH 11 -0.30(-2.65%) | VPK 20.60 0.60(3%) | VRC 6.50 0.20(3.17%) | VSC 50 0(0%) | VSH 14.60 0.20(1.39%) | VSI 10.60 -0.10(-0.93%) | VST 2.40 0(0%) | VTB 12.30 0.50(4.24%) | VTF 27.20 0.70(2.64%) | VTO 8.60 0(0%) |
Ngày: 28/01/2015
SBC: Hủy niêm yết - HLA: Hủy niêm yết - AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán tiếp cổ phần không bán hết của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Cần Thơ (28/01 03:23 CH)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 4 năm 2014 (tính đến hết ngày 27/01/2015) (28/01 09:43 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC KT năm 2014 (tính đến hết ngày 23/01/2015) (27/01 09:53 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
PET: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 (28/01 05:34 CH)
MBB: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 (28/01 05:34 CH)
KDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Võ Long Nguyên (28/01 05:28 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
SBBS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 (28/01 01:47 CH)
KDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Mã Thanh Danh (27/01 04:43 CH)
Mirae Asset: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (27/01 04:25 CH)
TIN TỨC KHÁC
CGIF kết thúc thành công đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu lần đầu tiên bằng Việt Nam đồng (10/12 05:29 CH)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
583,76 ▲ 4,46 (0,77%)
Open: 579,56 - Hi: 584,35 - Lo: 578,59
Vol:113.561.440 - Val:1.931,40 Bil VND
VolOM:107.448.470 - ValOM:1.814,46 Bil VND
VolPT:6.112.970 - ValPT:116,94 Bil VND
613,53 ▲ 3,55 (0,58%)
Open: 610,54 - Hi: 614,95 - Lo: 608,41
Vol: 43.404.800 - Val: 902,29 Bil VND
VolOM: 42.686.560 - ValOM: 852,65 Bil VND
VolPT: 718.240 - ValPT: 49,65 Bil VND