Đóng cửa thị trường
AAM 14.90 -0.30(-1.97%) | ABT 63 3.50(5.88%) | ACC 0 0(0%) | ACL 12 0.50(4.35%) | AGF 21.50 -0.20(-0.92%) | AGM 11.60 0.10(0.87%) | AGR 6.50 -0.20(-2.99%) | ALP 4.20 -0.10(-2.33%) | ANV 11 -0.20(-1.79%) | APC 17.90 -0.60(-3.24%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.60 -0.10(-0.93%) | ASP 7.60 -0.20(-2.56%) | ATA 4.50 0(0%) | AVF 3.40 0(0%) | BBC 53.50 -1(-1.83%) | BCE 10.60 0(0%) | BCI 20 -0.10(-0.50%) | BGM 5.20 0(0%) | BHS 11.10 0.10(0.91%) | BIC 14.20 0(0%) | BID 12.90 -0.10(-0.77%) | BMC 28 -0.20(-0.71%) | BMI 17.50 0(0%) | BMP 66 -0.50(-0.75%) | BRC 10.20 0(0%) | BSI 11.30 -0.60(-5.04%) | BT6 8 FL -0.50(-5.88%) | BTP 14.20 0(0%) | BTT 39.50 0(0%) | BVH 37.60 -0.20(-0.53%) | C21 18.90 0.40(2.16%) | C32 29.20 -0.20(-0.68%) | C47 16.70 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.40 0(0%) | CDC 9.80 -0.10(-1.01%) | CIG 3.10 0.10(3.33%) | CII 18.80 -0.30(-1.57%) | CLC 30.40 -0.50(-1.62%) | CLG 7.50 -0.10(-1.32%) | CLL 35.50 -0.30(-0.84%) | CLW 16.20 -0.60(-3.57%) | CMG 9.20 -0.40(-4.17%) | CMT 10 -0.60(-5.66%) | CMV 15.20 -0.30(-1.94%) | CMX 9 -0.10(-1.10%) | CNG 37.40 -0.20(-0.53%) | COM 37 -2(-5.13%) | CSM 44.10 -0.70(-1.56%) | CTD 59 -1(-1.67%) | CTG 14.10 -0.20(-1.40%) | CTI 11 0(0%) | CYC 4 0(0%) | D2D 34 -0.20(-0.58%) | DAG 12.40 -0.30(-2.36%) | DCL 49.10 0.70(1.45%) | DCT 2.40 0(0%) | DHA 14.30 0(0%) | DHC 23 -0.30(-1.29%) | DHG 95 0(0%) | DHM 6.20 -0.10(-1.59%) | DIC 8.70 -0.20(-2.25%) | DIG 13.60 -0.10(-0.73%) | DLG 11.40 -0.40(-3.39%) | DMC 42.70 -1(-2.29%) | DPM 29.10 -0.20(-0.68%) | DPR 41 1(2.50%) | DQC 72.50 2.50(3.57%) | DRC 60 0(0%) | DRH 5.70 -0.30(-5%) | DRL 35.40 0.90(2.61%) | DSN 60 -0.50(-0.83%) | DTA 6.30 -0.10(-1.56%) | DTL 7.70 FL -0.50(-6.10%) | DTT 0 0(0%) | DVP 46.80 -0.20(-0.43%) | DXG 13.60 -0.10(-0.73%) | DXV 4.60 0(0%) | E1VFVN30 9.50 -0.10(-1.04%) | EIB 11.30 0(0%) | ELC 13.50 -0.50(-3.57%) | EMC 6.50 0.10(1.56%) | EVE 25 -0.30(-1.19%) | FCM 12.90 0.10(0.78%) | FCN 23.20 -0.20(-0.85%) | FDC 22 0(0%) | FLC 12.30 -0.50(-3.91%) | FMC 23.60 -0.20(-0.84%) | FPT 48.80 -0.30(-0.61%) | GAS 99 -0.50(-0.50%) | GDT 36 -0.80(-2.17%) | GIL 29.80 0.60(2.05%) | GMC 41.50 0(0%) | GMD 32.60 -0.60(-1.81%) | GSP 12.90 0(0%) | GTA 0 0(0%) | GTN 21.10 FL -1.50(-6.64%) | GTT 4.50 -0.10(-2.17%) | HAG 24 -0.30(-1.23%) | HAI 41 FL -3(-6.82%) | HAP 9.10 -0.20(-2.15%) | HAR 11.30 -0.60(-5.04%) | HAS 5.70 -0.10(-1.72%) | HAX 0 0(0%) | HBC 15.80 -0.20(-1.25%) | HCM 35.40 -0.40(-1.12%) | HDC 22.80 -0.80(-3.39%) | HDG 28 0(0%) | HHS 18.10 -0.20(-1.09%) | HLA 2.40 0(0%) | HLG 4 FL -0.30(-6.98%) | HMC 9.60 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 -0.50(-0.90%) | HQC 7.80 0(0%) | HRC 40.90 2(5.14%) | HSG 48.30 -0.30(-0.62%) | HSI 2.60 FL -0.10(-3.70%) | HT1 16.80 -0.40(-2.33%) | HTI 11.50 0(0%) | HTL 24 0(0%) | HTV 18.80 0.20(1.08%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.80 0(0%) | HVG 30.30 -0.80(-2.57%) | HVX 5.90 FL -0.40(-6.35%) | ICF 6.60 0(0%) | IDI 12.40 -0.20(-1.59%) | IJC 13.10 -0.10(-0.76%) | IMP 43.20 1(2.37%) | ITA 8.80 0(0%) | ITC 7.90 -0.10(-1.25%) | ITD 8.90 -0.30(-3.26%) | JVC 17.70 0.20(1.14%) | KAC 14.20 CE 0.90(6.77%) | KBC 16.40 -0.30(-1.80%) | KDC 51 -1(-1.92%) | KDH 19.40 0(0%) | KHA 23.20 -0.30(-1.28%) | KHP 13.80 0.20(1.47%) | KMR 8.20 0.10(1.23%) | KSA 11.10 FL -0.80(-6.72%) | KSB 30.50 -0.90(-2.87%) | KSH 12.90 -0.20(-1.53%) | KSS 5.50 -0.10(-1.79%) | KTB 5.40 -0.10(-1.82%) | L10 16.20 -0.10(-0.61%) | LAF 14.20 -0.20(-1.39%) | LBM 13.20 -0.20(-1.49%) | LCG 8.80 -0.20(-2.22%) | LCM 5.60 -0.10(-1.75%) | LGC 24.90 CE 1.60(6.87%) | LGL 7 -0.20(-2.78%) | LHG 10.40 CE 0.60(6.12%) | LIX 32 -2.10(-6.16%) | LM8 25 -0.70(-2.72%) | LSS 9.60 -0.20(-2.04%) | MBB 12.70 -0.20(-1.55%) | MCG 7.10 -0.10(-1.39%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.60 0.10(1.82%) | MHC 16.10 -0.20(-1.23%) | MPC 95 -0.50(-0.52%) | MSN 79.50 -2.50(-3.05%) | MTG 4.60 0(0%) | MWG 95 -3(-3.06%) | NAV 6.80 -0.20(-2.86%) | NBB 20.30 0.20(1%) | NHS 10.70 -0.10(-0.93%) | NHW 11.20 0.20(1.82%) | NKG 14 -0.20(-1.41%) | NLG 17.40 0.80(4.82%) | NNC 75 2(2.74%) | NSC 0 0(0%) | NTL 15.70 0.20(1.29%) | NVN 0 0(0%) | NVT 5.40 -0.10(-1.82%) | OGC 8.80 -0.30(-3.30%) | OPC 39.30 -0.60(-1.50%) | PAC 23.90 0.40(1.70%) | PAN 41.20 0(0%) | PDN 36.50 -0.80(-2.14%) | PDR 17.20 -0.20(-1.15%) | PET 24.20 -0.50(-2.02%) | PGC 14.80 -0.10(-0.67%) | PGD 34.30 0(0%) | PGI 9.80 -0.60(-5.77%) | PHR 0 0(0%) | PIT 0 0(0%) | PJT 8.20 0.10(1.23%) | PNC 9.90 -0.10(-1%) | PNJ 40.40 0(0%) | POM 9.20 -0.20(-2.13%) | PPC 24.80 -0.20(-0.80%) | PPI 14.50 -0.70(-4.61%) | PTB 55.50 -1(-1.77%) | PTC 8.30 0(0%) | PTK 4.60 -0.10(-2.13%) | PTL 3.40 -0.10(-2.86%) | PVD 85.50 -1.50(-1.72%) | PVT 17.90 0(0%) | PXI 9.70 -0.20(-2.02%) | PXL 4.60 -0.10(-2.13%) | PXS 32.40 -1(-2.99%) | PXT 6 -0.10(-1.64%) | QBS 24.50 FL -1.80(-6.84%) | QCG 10.20 -0.20(-1.92%) | RAL 50 1.80(3.73%) | RDP 18.20 -0.30(-1.62%) | REE 27.70 -0.40(-1.42%) | RIC 15.80 -0.20(-1.25%) | SAM 13.30 -0.30(-2.21%) | SAV 13.10 -0.80(-5.76%) | SBA 11.80 -0.10(-0.84%) | SBC 24.30 CE 1.50(6.58%) | SBT 10.70 -0.10(-0.93%) | SC5 0 0(0%) | SCD 24.20 -1.60(-6.20%) | SEC 10.50 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 28.50 -0.80(-2.73%) | SGT 4.90 FL -0.30(-5.77%) | SHI 9.20 0.10(1.10%) | SHP 21.30 -0.20(-0.93%) | SII 24.10 0.10(0.42%) | SJD 31.30 -0.10(-0.32%) | SJS 23.40 0(0%) | SKG 43 -0.80(-1.83%) | SMA 5.50 -0.10(-1.79%) | SMC 10.60 0(0%) | SPM 28 FL -2.10(-6.98%) | SRC 38 FL -2.80(-6.86%) | SRF 16 0.30(1.91%) | SSC 0 0(0%) | SSI 29.40 -0.40(-1.34%) | ST8 21.40 0.10(0.47%) | STB 18.70 -0.30(-1.58%) | STG 25.50 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.60 -0.30(-1.78%) | SVI 38 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18 0.30(1.69%) | TAC 45 -0.50(-1.10%) | TBC 25 -0.10(-0.40%) | TCL 31 -1.80(-5.49%) | TCM 33.70 -0.80(-2.32%) | TCO 12.50 -0.10(-0.79%) | TCR 5.70 CE 0.30(5.56%) | TDC 10.60 0.10(0.95%) | TDH 19.30 0(0%) | TDW 20 -0.50(-2.44%) | THG 14 0(0%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.70 0.30(1.95%) | TIX 23 0(0%) | TLG 53.50 0(0%) | TLH 8.60 -0.20(-2.27%) | TMP 25.50 -0.10(-0.39%) | TMS 0 0(0%) | TMT 15.90 0.30(1.92%) | TNA 27 -0.40(-1.46%) | TNC 14.60 -0.50(-3.31%) | TNT 3.20 0(0%) | TPC 8.30 0(0%) | TRA 76 1(1.33%) | TRC 31 -0.10(-0.32%) | TS4 11.50 -0.40(-3.36%) | TSC 48.80 -3.20(-6.15%) | TTF 10.30 -0.30(-2.83%) | TTP 0 0(0%) | TV1 12.90 -0.60(-4.44%) | TYA 8.90 -0.10(-1.11%) | UDC 6 -0.10(-1.64%) | UIC 16.90 0(0%) | VCB 27.40 -0.10(-0.36%) | VCF 215 5(2.38%) | VFG 45.90 -0.10(-0.22%) | VHC 35.90 -0.60(-1.64%) | VHG 15.10 FL -1.10(-6.79%) | VIC 48 0(0%) | VID 4 0.10(2.56%) | VIP 14.40 -0.20(-1.37%) | VIS 8.90 0(0%) | VLF 6.40 FL -0.40(-5.88%) | VMD 18 0.30(1.69%) | VNA 3.40 0.10(3.03%) | VNE 10.70 -0.10(-0.93%) | VNG 11 0(0%) | VNH 4.30 -0.20(-4.44%) | VNI 3.70 0(0%) | VNL 28 0.30(1.08%) | VNM 100 -1(-0.99%) | VNS 48 0(0%) | VOS 5.30 -0.10(-1.85%) | VPH 9.10 0(0%) | VPK 19 0(0%) | VRC 6.20 -0.10(-1.59%) | VSC 54.50 -0.50(-0.91%) | VSH 14.40 0(0%) | VSI 12.50 0.30(2.46%) | VST 2.40 FL -0.10(-4%) | VTB 0 0(0%) | VTF 25 -0.50(-1.96%) | VTO 8.40 -0.10(-1.18%) |
Ngày: 25/11/2014
AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tiền Giang (24/11 05:17 CH)
HOSE cùng đoàn nhà báo đến thăm và làm việc với kênh truyền hình Money Chanel (24/11 03:47 CH)
HOSE: Tham gia sự kiện "SET in the City" (21/11 01:38 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
TMT: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT ngày 20/11/2014 (24/11 05:11 CH)
SFG: Điều lệ Công ty (24/11 05:10 CH)
SFG: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 (24/11 05:10 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
DAS: Thông báo thay đổi Kế toán trưởng (24/11 04:18 CH)
AGRISECO: Thay đổi thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT (21/11 04:29 CH)
PNS: Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ (20/11 05:07 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
582,53 ▼ -5,5 (-0,94%)
Open: 585,08 - Hi: 586,54 - Lo: 580,92
Vol:115.957.190 - Val:2.021,38 Bil VND
VolOM:111.511.310 - ValOM:1.807,73 Bil VND
VolPT:4.445.880 - ValPT:213,65 Bil VND
616,39 ▼ -7,35 (-1,18%)
Open: 620,57 - Hi: 622,24 - Lo: 615,45
Vol: 50.464.120 - Val: 942,24 Bil VND
VolOM: 49.002.120 - ValOM: 877,03 Bil VND
VolPT: 1.462.000 - ValPT: 65,21 Bil VND