Đóng cửa thị trường
AAM 14.90 0.10(0.68%) | ABT 61.50 -0.50(-0.81%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.60 0(0%) | AGF 21.50 -1.30(-5.70%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.70 0.10(1.52%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.80 0(0%) | APC 19.60 CE 1.20(6.52%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.80 0.10(0.93%) | ASP 7.70 0.10(1.32%) | ATA 4.60 0.10(2.22%) | AVF 3.40 0.10(3.03%) | BBC 57.50 0(0%) | BCE 10.80 0.30(2.86%) | BCI 20.40 0.40(2%) | BGM 5 -0.10(-1.96%) | BHS 11 -0.10(-0.90%) | BIC 13.60 0(0%) | BID 12.70 0(0%) | BMC 28.20 0.20(0.71%) | BMI 18 -0.20(-1.10%) | BMP 66.50 0.50(0.76%) | BRC 10 0(0%) | BSI 12 0.30(2.56%) | BT6 8.40 0(0%) | BTP 13.80 -0.10(-0.72%) | BTT 40 0(0%) | BVH 36.60 -0.10(-0.27%) | C21 0 0(0%) | C32 29.20 0.20(0.69%) | C47 17 0.30(1.80%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.60 0.20(3.70%) | CDC 10.20 0.30(3.03%) | CIG 3 0(0%) | CII 18.90 -0.40(-2.07%) | CLC 30.30 0(0%) | CLG 7.70 0.10(1.32%) | CLL 36 2(5.88%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.30 -0.30(-3.13%) | CMT 0 0(0%) | CMV 15.60 0.60(4%) | CMX 9 0(0%) | CNG 35.30 -1.60(-4.34%) | COM 0 0(0%) | CSM 44 -0.50(-1.12%) | CTD 61 0(0%) | CTG 14 -0.10(-0.71%) | CTI 10.40 -0.60(-5.45%) | CYC 3.80 -0.10(-2.56%) | D2D 34.30 1.30(3.94%) | DAG 13 0.30(2.36%) | DCL 52 -1.50(-2.80%) | DCT 2.50 0(0%) | DHA 13.90 -0.40(-2.80%) | DHC 22.90 -0.10(-0.43%) | DHG 94 0(0%) | DHM 5.90 -0.10(-1.67%) | DIC 8.70 0.10(1.16%) | DIG 14.70 0(0%) | DLG 12.10 -0.40(-3.20%) | DMC 42.10 -1(-2.32%) | DPM 29.20 0.40(1.39%) | DPR 40 0.10(0.25%) | DQC 73 0.50(0.69%) | DRC 56.50 -1.50(-2.59%) | DRH 6.70 0.20(3.08%) | DRL 35.80 0.80(2.29%) | DSN 60 0(0%) | DTA 6 0(0%) | DTL 8.20 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 47 0(0%) | DXG 15.10 0.20(1.34%) | DXV 4.70 0.10(2.17%) | E1VFVN30 9.50 0(0%) | EIB 11.20 0(0%) | ELC 13.30 -0.60(-4.32%) | EMC 6.40 CE 0.40(6.67%) | EVE 25.30 0.30(1.20%) | FCM 12.50 -0.10(-0.79%) | FCN 22.80 -0.30(-1.30%) | FDC 21.80 0(0%) | FLC 11.70 -0.30(-2.50%) | FMC 23.30 0(0%) | FPT 48.10 -0.60(-1.23%) | GAS 86 -5(-5.49%) | GDT 37 1.50(4.23%) | GIL 30 0.40(1.35%) | GMC 39 0(0%) | GMD 32 0(0%) | GSP 12.70 -0.20(-1.55%) | GTA 13.10 -0.30(-2.24%) | GTN 19.70 CE 1.20(6.49%) | GTT 4.60 0.10(2.22%) | HAG 24.10 -0.10(-0.41%) | HAI 20.30 0(0%) | HAP 9.10 0(0%) | HAR 12.10 0.40(3.42%) | HAS 0 0(0%) | HAX 9.20 0(0%) | HBC 16.40 0.50(3.14%) | HCM 35.60 -0.10(-0.28%) | HDC 23.90 0(0%) | HDG 29.50 0.60(2.08%) | HHS 18.20 0.30(1.68%) | HLA 2.30 0(0%) | HLG 4.10 FL -0.30(-6.82%) | HMC 9.40 0.10(1.08%) | HOT 0 0(0%) | HPG 53.50 -1(-1.83%) | HQC 8.10 0.20(2.53%) | HRC 40.90 0(0%) | HSG 49.30 -0.70(-1.40%) | HSI 2.70 CE 0.10(3.85%) | HT1 16.10 -0.30(-1.83%) | HTI 11.60 -0.10(-0.85%) | HTL 24.70 0.10(0.41%) | HTV 0 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 31.50 -0.40(-1.25%) | HVX 5.90 FL -0.40(-6.35%) | ICF 6.60 0.10(1.54%) | IDI 11.50 0.20(1.77%) | IJC 13.60 0.30(2.26%) | IMP 42.80 -0.10(-0.23%) | ITA 8.90 0.20(2.30%) | ITC 8.20 0.30(3.80%) | ITD 9.10 0.30(3.41%) | JVC 17.80 0.20(1.14%) | KAC 14.60 0.80(5.80%) | KBC 16.70 0(0%) | KDC 53 -1.50(-2.75%) | KDH 19.10 0(0%) | KHA 24.30 0.30(1.25%) | KHP 13.80 0.10(0.73%) | KMR 8.30 0.10(1.22%) | KSA 11.10 0.20(1.83%) | KSB 31.80 1.10(3.58%) | KSH 13.10 0.10(0.77%) | KSS 5.50 0(0%) | KTB 5.40 0.10(1.89%) | L10 16.40 0.20(1.23%) | LAF 14.40 0.20(1.41%) | LBM 0 0(0%) | LCG 9.50 0.40(4.40%) | LCM 5.70 0(0%) | LGC 29.10 1.20(4.30%) | LGL 7 0.10(1.45%) | LHG 12.50 CE 0.80(6.84%) | LIX 32.40 -0.30(-0.92%) | LM8 26 0.50(1.96%) | LSS 9.60 -0.10(-1.03%) | MBB 12.80 0.20(1.59%) | MCG 7.20 0.10(1.41%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.40 FL -0.30(-5.26%) | MHC 16.50 0.10(0.61%) | MPC 96 0.50(0.52%) | MSN 80.50 -0.50(-0.62%) | MTG 4.50 -0.10(-2.17%) | MWG 89 -2(-2.20%) | NAV 0 0(0%) | NBB 20.50 -0.10(-0.49%) | NHS 10.70 0(0%) | NHW 10.70 FL -0.70(-6.14%) | NKG 13.60 0.10(0.74%) | NLG 18 0.20(1.12%) | NNC 76 -1(-1.30%) | NSC 79 1.50(1.94%) | NTL 16.40 0.10(0.61%) | NVN 3.10 CE 0.20(6.90%) | NVT 5.60 0.10(1.82%) | OGC 8.40 0.30(3.70%) | OPC 40 0.50(1.27%) | PAC 23.90 0.30(1.27%) | PAN 40.90 0.70(1.74%) | PDN 34.40 -0.10(-0.29%) | PDR 17.30 0.20(1.17%) | PET 23.60 0.20(0.85%) | PGC 14.90 0.10(0.68%) | PGD 33.50 -0.70(-2.05%) | PGI 10.40 0.40(4%) | PHR 27.50 -0.60(-2.14%) | PIT 7.90 0(0%) | PJT 8.20 0(0%) | PNC 0 0(0%) | PNJ 40.90 -0.10(-0.24%) | POM 9 -0.20(-2.17%) | PPC 25.10 -0.40(-1.57%) | PPI 14.30 FL -1(-6.54%) | PTB 56 0.50(0.90%) | PTC 0 0(0%) | PTK 4.50 -0.10(-2.17%) | PTL 3.40 0(0%) | PVD 75.50 -5(-6.21%) | PVT 17.40 0(0%) | PXI 9.60 -0.20(-2.04%) | PXL 4.60 -0.10(-2.13%) | PXS 30.40 -1.20(-3.80%) | PXT 6 0.10(1.69%) | QBS 21.30 1(4.93%) | QCG 10.90 0.50(4.81%) | RAL 50 1(2.04%) | RDP 18 0(0%) | REE 27.50 -0.20(-0.72%) | RIC 17.60 CE 1.10(6.67%) | SAM 13.80 0(0%) | SAV 12.80 -0.20(-1.54%) | SBA 11.90 0.20(1.71%) | SBC 31.70 CE 2(6.73%) | SBT 11 0(0%) | SC5 0 0(0%) | SCD 25.40 0.10(0.40%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 28.60 0.20(0.70%) | SGT 5.10 0(0%) | SHI 9.20 0.20(2.22%) | SHP 20.60 -0.50(-2.37%) | SII 23.10 FL -1.70(-6.85%) | SJD 28 0.80(2.94%) | SJS 25.50 0.90(3.66%) | SKG 44.40 0.90(2.07%) | SMA 5.70 0.10(1.79%) | SMC 10.40 -0.10(-0.95%) | SPM 27.90 0.60(2.20%) | SRC 38.30 -2.70(-6.59%) | SRF 16.40 0.40(2.50%) | SSC 56 0(0%) | SSI 30.20 -0.10(-0.33%) | ST8 21.50 0(0%) | STB 18.60 0(0%) | STG 29.60 0.20(0.68%) | STT 5.10 FL -0.30(-5.56%) | SVC 17 0(0%) | SVI 0 0(0%) | SVT 6.50 -0.10(-1.52%) | SZL 18 0.10(0.56%) | TAC 44.90 -0.10(-0.22%) | TBC 25.40 0.10(0.40%) | TCL 31.40 -0.10(-0.32%) | TCM 33.90 -0.70(-2.02%) | TCO 12.50 0(0%) | TCR 5.60 0(0%) | TDC 11.10 0.50(4.72%) | TDH 20.30 0.70(3.57%) | TDW 0 0(0%) | THG 13.50 0.40(3.05%) | TIC 11.50 -0.20(-1.71%) | TIE 15.40 0.10(0.65%) | TIX 23.60 0.60(2.61%) | TLG 53 -1(-1.85%) | TLH 8.60 0(0%) | TMP 29 0.60(2.11%) | TMS 53 0(0%) | TMT 16.90 -0.20(-1.17%) | TNA 27.70 -0.30(-1.07%) | TNC 13.90 0.30(2.21%) | TNT 3.20 0(0%) | TPC 8.30 0(0%) | TRA 73.50 0(0%) | TRC 32.10 1.30(4.22%) | TS4 11.70 0(0%) | TSC 44 -1.90(-4.14%) | TTF 11.10 0.50(4.72%) | TTP 25 0.30(1.21%) | TV1 12.80 -0.30(-2.29%) | TYA 8.80 -0.10(-1.12%) | UDC 6.20 CE 0.40(6.90%) | UIC 17.40 0.20(1.16%) | VCB 27.70 0.40(1.47%) | VCF 207 CE 13(6.70%) | VFG 46 0(0%) | VHC 37.50 1.50(4.17%) | VHG 14.30 -0.10(-0.69%) | VIC 48.30 0.10(0.21%) | VID 3.90 0(0%) | VIP 15.20 0.50(3.40%) | VIS 9 0(0%) | VLF 6.80 0(0%) | VMD 18.20 0.10(0.55%) | VNA 3.60 0.10(2.86%) | VNE 11.10 0.10(0.91%) | VNG 13 0.60(4.84%) | VNH 4.30 CE 0.20(4.88%) | VNI 0 0(0%) | VNL 26.80 -0.20(-0.74%) | VNM 99 -0.50(-0.50%) | VNS 48 0.10(0.21%) | VOS 5.80 CE 0.30(5.45%) | VPH 10.10 CE 0.60(6.32%) | VPK 18.90 0.10(0.53%) | VRC 6.90 0.30(4.55%) | VSC 53 -1.50(-2.75%) | VSH 14.10 0(0%) | VSI 12 0.50(4.35%) | VST 2.40 0(0%) | VTB 12 0.60(5.26%) | VTF 25 0.20(0.81%) | VTO 8.80 CE 0.50(6.02%) |
Ngày: 29/11/2014
HLA: Bị cảnh báo - AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tiền Giang (28/11 09:48 SA)
HOSE: HOSE - DELOITTE Việt Nam ký kết MOU về lĩnh vực quản trị rủi ro (27/11 05:21 CH)
HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh (27/11 04:55 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
VPK: Giấy Chứng nhận đầu tư chi nhánh (28/11 05:34 CH)
TIX: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (28/11 05:32 CH)
QBS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Chứng khoán IB (28/11 05:31 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
HBSC: Quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Quyền Kế toán trưởng (28/11 04:15 CH)
DXG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trịnh Thị Ngọc Hà (27/11 04:07 CH)
DAS: Thông báo thay đổi Kế toán trưởng (24/11 04:18 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
566,58 ▼ -6,31 (-1,1%)
Open: 570,61 - Hi: 572,12 - Lo: 565,1
Vol:145.679.937 - Val:2.377,19 Bil VND
VolOM:138.169.790 - ValOM:2.220,77 Bil VND
VolPT:7.510.147 - ValPT:156,42 Bil VND
611,15 ▼ -4,42 (-0,72%)
Open: 615,19 - Hi: 616,98 - Lo: 611,15
Vol: 53.683.770 - Val: 1006,85 Bil VND
VolOM: 52.813.770 - ValOM: 974,48 Bil VND
VolPT: 870.000 - ValPT: 32,37 Bil VND