Đóng cửa thị trường
AAM 15.10 0(0%) | ABT 49.50 -1(-1.98%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.50 -0.10(-1.04%) | AGF 0 0(0%) | AGM 11.30 -0.70(-5.83%) | AGR 6.80 -0.30(-4.23%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 9.70 0(0%) | APC 15 -0.40(-2.60%) | ASIAGF 10.70 0.60(5.94%) | ASM 11 -0.60(-5.17%) | ASP 7.30 -0.20(-2.67%) | ATA 5.20 -0.10(-1.89%) | AVF 4.70 -0.10(-2.08%) | BBC 55 0(0%) | BCE 10.40 -0.30(-2.80%) | BCI 19.60 -0.30(-1.51%) | BGM 4.70 -0.20(-4.08%) | BHS 11.50 0.10(0.88%) | BIC 10.80 -0.40(-3.57%) | BID 15.30 0.50(3.38%) | BMC 31.50 -0.30(-0.94%) | BMI 14.50 -0.30(-2.03%) | BMP 71.50 -1.50(-2.05%) | BRC 10.80 0.30(2.86%) | BSI 8.10 -0.10(-1.22%) | BT6 6.90 0(0%) | BTP 12.30 -0.30(-2.38%) | BTT 33.10 0.70(2.16%) | BVH 42.70 0.20(0.47%) | C21 18.90 0.30(1.61%) | C32 32.60 -0.50(-1.51%) | C47 0 0(0%) | CCI 12.60 CE 0.80(6.78%) | CCL 5.30 -0.20(-3.64%) | CDC 6.50 -0.10(-1.52%) | CIG 4.10 CE 0.20(5.13%) | CII 21.60 -0.90(-4%) | CLC 29 0(0%) | CLG 7.90 -0.20(-2.47%) | CLL 36.50 -0.10(-0.27%) | CLW 16.40 0.10(0.61%) | CMG 7.20 0(0%) | CMT 10.90 -0.10(-0.91%) | CMV 13.60 -0.50(-3.55%) | CMX 5.30 -0.10(-1.85%) | CNG 37.20 -0.30(-0.80%) | COM 0 0(0%) | CSM 43 -1.40(-3.15%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.60 -0.20(-1.35%) | CTI 13.10 -0.20(-1.50%) | CYC 5 0.20(4.17%) | D2D 27 1.50(5.88%) | DAG 13.30 0.20(1.53%) | DCL 30.40 -0.40(-1.30%) | DCT 2.70 FL -0.10(-3.57%) | DHA 10.50 0.20(1.94%) | DHC 16.80 -0.10(-0.59%) | DHG 96 -1(-1.03%) | DHM 6.90 -0.40(-5.48%) | DIC 8.60 -0.30(-3.37%) | DIG 15.60 -0.30(-1.89%) | DLG 9.50 -0.30(-3.06%) | DMC 42.90 -1(-2.28%) | DPM 31.90 -0.20(-0.62%) | DPR 39.70 -0.10(-0.25%) | DQC 36.90 -0.50(-1.34%) | DRC 52 -1.50(-2.80%) | DRH 4.10 -0.10(-2.38%) | DRL 30 0(0%) | DSN 59.50 0(0%) | DTA 3.80 CE 0.20(5.56%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 41.90 -0.20(-0.48%) | DXG 14.70 -0.60(-3.92%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.90 0(0%) | ELC 15.40 0.10(0.65%) | EMC 5.90 CE 0.30(5.36%) | EVE 0 0(0%) | FCM 13 -0.70(-5.11%) | FCN 23.90 -0.40(-1.65%) | FDC 19 -0.20(-1.04%) | FLC 12.60 0.10(0.80%) | FMC 17.90 CE 1.10(6.55%) | FPT 51.50 -1(-1.90%) | GAS 114 0(0%) | GDT 27.50 0.40(1.48%) | GIL 23.50 0.10(0.43%) | GMC 30 0.40(1.35%) | GMD 35 0.60(1.74%) | GSP 11.70 -0.50(-4.10%) | GTA 11 -0.10(-0.90%) | GTT 5 -0.20(-3.85%) | HAG 25.90 0.10(0.39%) | HAI 22.40 CE 1.40(6.67%) | HAP 8.50 -0.10(-1.16%) | HAR 10 -0.30(-2.91%) | HAS 6.50 0.30(4.84%) | HAX 8 0.40(5.26%) | HBC 17.50 -0.80(-4.37%) | HCM 35.10 -0.60(-1.68%) | HDC 19.90 0.10(0.51%) | HDG 24.30 -0.70(-2.80%) | HHS 16.90 -0.50(-2.87%) | HLA 2.60 FL -0.10(-3.70%) | HLG 0 0(0%) | HMC 9.20 0.10(1.10%) | HOT 0 0(0%) | HPG 56.50 -1(-1.74%) | HQC 7.60 -0.30(-3.80%) | HRC 0 0(0%) | HSG 45.20 0(0%) | HSI 3.40 0(0%) | HT1 14.20 -0.90(-5.96%) | HTI 9.80 -0.10(-1.01%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.50 0.10(0.54%) | HU1 7.90 -0.10(-1.25%) | HU3 9.70 0(0%) | HVG 24.10 0(0%) | HVX 5.10 FL -0.30(-5.56%) | ICF 5.50 -0.20(-3.51%) | IDI 11.30 -0.30(-2.59%) | IJC 13.20 -0.30(-2.22%) | IMP 63 -1(-1.56%) | ITA 7.90 -0.20(-2.47%) | ITC 7.80 -0.20(-2.50%) | ITD 6.70 -0.10(-1.47%) | JVC 16.30 0.10(0.62%) | KAC 12.50 0.40(3.31%) | KBC 10.50 -0.50(-4.55%) | KDC 59 -0.50(-0.84%) | KDH 19.50 0.40(2.09%) | KHA 22.50 0.50(2.27%) | KHP 13.60 0(0%) | KMR 7 -0.20(-2.78%) | KSA 8.40 FL -0.60(-6.67%) | KSB 27.30 -0.20(-0.73%) | KSH 5.90 0(0%) | KSS 5.70 -0.30(-5%) | KTB 6.30 -0.10(-1.56%) | L10 13.90 -0.10(-0.71%) | LAF 11.40 -0.10(-0.87%) | LBM 13.80 0(0%) | LCG 7.60 -0.20(-2.56%) | LCM 6.10 -0.10(-1.61%) | LGC 30.20 0.30(1%) | LGL 5.60 CE 0.30(5.66%) | LHG 10.50 0.50(5%) | LIX 26.90 -0.50(-1.82%) | LM8 23.80 1.20(5.31%) | LSS 11.70 0.20(1.74%) | MAFPF1 9.80 0(0%) | MBB 13.80 0(0%) | MCG 6.70 -0.10(-1.47%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.50 -0.30(-5.17%) | MHC 11.90 0(0%) | MPC 43.90 CE 2.80(6.81%) | MSN 90.50 -1.50(-1.63%) | MTG 4.60 0(0%) | MWG 108 0(0%) | NAV 6.20 0(0%) | NBB 20.90 -0.70(-3.24%) | NHS 11.40 0.10(0.88%) | NHW 9.80 FL -0.70(-6.67%) | NKG 10.10 -0.10(-0.98%) | NLG 18.80 -0.20(-1.05%) | NNC 65 0.50(0.78%) | NSC 75.50 -0.50(-0.66%) | NTL 15 -0.30(-1.96%) | NVN 3.30 CE 0.20(6.45%) | NVT 6.60 -0.10(-1.49%) | OGC 11.20 -0.20(-1.75%) | OPC 62 -2(-3.13%) | PAC 23 -0.20(-0.86%) | PAN 47.10 0(0%) | PDN 42 -0.80(-1.87%) | PDR 10.50 0(0%) | PET 18.10 -0.50(-2.69%) | PGC 13.30 -0.20(-1.48%) | PGD 34.80 FL -2.60(-6.95%) | PGI 9.10 -0.20(-2.15%) | PHR 28 0.20(0.72%) | PIT 9.40 0.10(1.08%) | PJT 7.60 -0.30(-3.80%) | PNC 6.80 0.20(3.03%) | PNJ 30.40 -0.30(-0.98%) | POM 12.20 -0.50(-3.94%) | PPC 23.70 -0.20(-0.84%) | PPI 10.50 -0.10(-0.94%) | PTB 47 -0.20(-0.42%) | PTC 5.60 -0.10(-1.75%) | PTK 4.60 -0.10(-2.13%) | PTL 3.20 0.10(3.23%) | PVD 92.50 -2(-2.12%) | PVT 13.40 -0.30(-2.19%) | PXI 5.40 CE 0.30(5.88%) | PXL 4.40 0.10(2.33%) | PXS 22.20 -0.50(-2.20%) | PXT 3.30 -0.10(-2.94%) | QCG 8.20 -0.20(-2.38%) | RAL 44.60 0.60(1.36%) | RDP 13.10 0.60(4.80%) | REE 27.90 -0.50(-1.76%) | RIC 8.30 0.10(1.22%) | SAM 9.80 -0.10(-1.01%) | SAV 14 0.30(2.19%) | SBA 9.90 -0.10(-1%) | SBC 9.40 -0.10(-1.05%) | SBT 12.20 0(0%) | SC5 26 -1.40(-5.11%) | SCD 27.50 0.20(0.73%) | SEC 12 0.40(3.45%) | SFC 20.90 0(0%) | SFI 29.40 0.90(3.16%) | SGT 4.80 CE 0.30(6.67%) | SHI 5.50 -0.20(-3.51%) | SHP 13.70 -0.10(-0.72%) | SII 17.70 0(0%) | SJD 24.70 0(0%) | SJS 20 -1.10(-5.21%) | SKG 45.70 -0.10(-0.22%) | SMA 5.10 FL -0.30(-5.56%) | SMC 9.50 0(0%) | SPM 24.10 CE 1.50(6.64%) | SRC 22 -0.20(-0.90%) | SRF 15.70 -0.30(-1.88%) | SSC 60 CE 3.50(6.19%) | SSI 26.20 -0.30(-1.13%) | ST8 19.80 0(0%) | STB 20.10 -0.20(-0.99%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.80 -0.10(-0.63%) | SVI 0 0(0%) | SVT 6.70 0.20(3.08%) | SZL 18.10 -0.40(-2.16%) | TAC 46 -0.80(-1.71%) | TBC 21 -0.50(-2.33%) | TCL 26.10 -0.90(-3.33%) | TCM 27.40 -0.30(-1.08%) | TCO 11.90 0.40(3.48%) | TCR 5.70 0(0%) | TDC 10.40 -0.40(-3.70%) | TDH 15.90 -0.90(-5.36%) | TDW 0 0(0%) | THG 10.50 0.20(1.94%) | TIC 0 0(0%) | TIE 15.40 -0.20(-1.28%) | TIX 0 0(0%) | TLG 43.50 0.50(1.16%) | TLH 9 -0.20(-2.17%) | TMP 21.50 0.20(0.94%) | TMS 34.80 1.80(5.45%) | TMT 7.90 0(0%) | TNA 27.80 0.40(1.46%) | TNC 11.30 -0.10(-0.88%) | TNT 3 -0.10(-3.23%) | TPC 9.20 0(0%) | TRA 76 0(0%) | TRC 33.70 -0.10(-0.30%) | TS4 10.30 CE 0.60(6.19%) | TSC 25.60 -0.10(-0.39%) | TTF 10.50 -0.10(-0.94%) | TTP 18.50 0.50(2.78%) | TV1 0 0(0%) | TYA 7.60 -0.30(-3.80%) | UDC 6 FL -0.40(-6.25%) | UIC 15.20 0.20(1.33%) | VCB 25.80 -0.20(-0.77%) | VCF 171 5(3.01%) | VFG 39.50 0.10(0.25%) | VHC 40.40 0.90(2.28%) | VHG 9.80 -0.20(-2%) | VIC 73 2.50(3.55%) | VID 4.80 -0.20(-4%) | VIP 10.40 -0.30(-2.80%) | VIS 7.80 -0.20(-2.50%) | VLF 5.80 0.10(1.75%) | VMD 16.10 0(0%) | VNA 3.10 -0.10(-3.13%) | VNE 6.10 -0.20(-3.17%) | VNG 9.10 0.10(1.11%) | VNH 4.40 FL -0.30(-6.38%) | VNI 3.80 0.10(2.70%) | VNL 19.80 -1.20(-5.71%) | VNM 136 -1(-0.73%) | VNS 45.50 -0.80(-1.73%) | VOS 4.20 -0.10(-2.33%) | VPH 7.30 -0.30(-3.95%) | VPK 21.80 -0.20(-0.91%) | VRC 5.70 0(0%) | VSC 55 -1(-1.79%) | VSH 14.80 -0.20(-1.33%) | VSI 0 0(0%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 10.60 0(0%) | VTF 18.50 0.20(1.09%) | VTO 7.10 -0.20(-2.74%) |
Ngày: 26/07/2014
ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - HVX: Bị cảnh báo - ITC: Bị cảnh báo - KDH: Bị kiểm soát - KSH: Bị cảnh báo - LCG: Bị kiểm soát - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - MHC: Bị kiểm soát - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PAN: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TNT: Bị kiểm soát - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VIS: Bị kiểm soát - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Lễ trao giải Báo cáo thường niên năm 2014 (26/07 05:31 CH)
HOSE: Lễ kỷ niệm 14 năm hoạt động Thị trường Chứng khoán và Lễ Khánh thành tòa nhà Exchange Tower (26/07 05:20 CH)
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (25/07 12:21 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
PVT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (25/07 05:46 CH)
TMS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (25/07 05:42 CH)
TCR: Giải trình KQKD lỗ Q2-2014 (25/07 05:42 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
VQSC: Đình chỉ hoạt động giao dịch (25/07 06:00 CH)
SJCS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014 (25/07 04:40 CH)
MBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014 (25/07 04:39 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
600,14 ▼ -1,92 (-0,32%)
Open: 603,54 - Hi: 605,78 - Lo: 600,14
Vol:99.969.048 - Val:1.680,38 Bil VND
VolOM:94.267.820 - ValOM:1.608,26 Bil VND
VolPT:5.701.228 - ValPT:72,12 Bil VND
641,96 ▼ -4,68 (-0,72%)
Open: 647,60 - Hi: 650,57 - Lo: 641,96
Vol: 29.448.108 - Val: 823,67 Bil VND
VolOM: 29.281.430 - ValOM: 819,15 Bil VND
VolPT: 166.678 - ValPT: 4,51 Bil VND