Đóng cửa thị trường
AAM 14.90 -0.70(-4.49%) | ABT 52 -0.50(-0.95%) | ACC 0 0(0%) | ACL 12 0(0%) | AGF 20.60 -1.40(-6.36%) | AGM 12.50 0(0%) | AGR 6.60 -0.10(-1.49%) | ALP 4.10 0(0%) | ANV 10.50 0(0%) | APC 17.30 0(0%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.90 -0.30(-2.68%) | ASP 8 -0.20(-2.44%) | ATA 4.30 -0.10(-2.27%) | AVF 3.30 -0.10(-2.94%) | BBC 54.50 -0.50(-0.91%) | BCE 10.70 -0.10(-0.93%) | BCI 20 0.70(3.63%) | BGM 5.20 -0.10(-1.89%) | BHS 11 -0.40(-3.51%) | BIC 13.70 0.10(0.74%) | BID 13 -0.10(-0.76%) | BMC 28.80 0(0%) | BMI 17 0.10(0.59%) | BMP 68 0(0%) | BRC 10 0.10(1.01%) | BSI 9.30 -0.30(-3.13%) | BT6 8.60 FL -0.60(-6.52%) | BTP 13.90 -0.10(-0.71%) | BTT 35.20 0.20(0.57%) | BVH 38.40 -0.40(-1.03%) | C21 18.90 -0.10(-0.53%) | C32 31.50 0.10(0.32%) | C47 16.60 0.60(3.75%) | CCI 12.30 CE 0.80(6.96%) | CCL 5.50 0(0%) | CDC 9.80 -0.20(-2%) | CIG 3.40 0(0%) | CII 19.20 -0.10(-0.52%) | CLC 29.10 0.10(0.34%) | CLG 7.80 0(0%) | CLL 36.40 0.10(0.28%) | CLW 16.70 0.90(5.70%) | CMG 9.30 0(0%) | CMT 10.30 0(0%) | CMV 14.10 0.10(0.71%) | CMX 8.70 -0.20(-2.25%) | CNG 37.20 0.20(0.54%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.90 0.40(0.88%) | CTD 61 -1(-1.61%) | CTG 14.20 -0.10(-0.70%) | CTI 10.70 FL -0.70(-6.14%) | CYC 4.20 -0.10(-2.33%) | D2D 34 -0.40(-1.16%) | DAG 12.90 0.10(0.78%) | DCL 37 0(0%) | DCT 2.50 0(0%) | DHA 13.20 -0.10(-0.75%) | DHC 20.60 0(0%) | DHG 92 0.50(0.55%) | DHM 6.70 -0.10(-1.47%) | DIC 8.80 0(0%) | DIG 13.60 0.10(0.74%) | DLG 11.40 0(0%) | DMC 41.80 0(0%) | DPM 30.50 -0.20(-0.65%) | DPR 40.50 0(0%) | DQC 57 1(1.79%) | DRC 59 0(0%) | DRH 4.90 FL -0.30(-5.77%) | DRL 0 0(0%) | DSN 61.50 1(1.65%) | DTA 5 CE 0.30(6.38%) | DTL 8.50 0(0%) | DTT 9.90 CE 0.60(6.45%) | DVP 47 -0.50(-1.05%) | DXG 14 -0.10(-0.71%) | DXV 4.70 -0.10(-2.08%) | E1VFVN30 9.70 -0.10(-1.02%) | EIB 11.80 -0.10(-0.84%) | ELC 14 0.20(1.45%) | EMC 0 0(0%) | EVE 22.30 -1(-4.29%) | FCM 12.10 -0.20(-1.63%) | FCN 23.40 -0.40(-1.68%) | FDC 21 -0.60(-2.78%) | FLC 11 -0.40(-3.51%) | FMC 23.30 -0.30(-1.27%) | FPT 49.80 -0.10(-0.20%) | GAS 104 -1(-0.95%) | GDT 32.10 0.60(1.90%) | GIL 25.70 0.50(1.98%) | GMC 33.40 0.20(0.60%) | GMD 33.70 -0.30(-0.88%) | GSP 13 -0.10(-0.76%) | GTA 15.40 0.30(1.99%) | GTN 21.20 CE 1.30(6.53%) | GTT 4.30 -0.10(-2.27%) | HAG 24.50 -0.20(-0.81%) | HAI 49.10 -0.40(-0.81%) | HAP 9.20 0(0%) | HAR 10.60 -0.10(-0.93%) | HAS 6.10 0(0%) | HAX 7.90 0(0%) | HBC 16.40 0(0%) | HCM 36.80 -0.20(-0.54%) | HDC 21.90 0(0%) | HDG 27.70 0.10(0.36%) | HHS 17.30 -0.10(-0.57%) | HLA 2.60 CE 0.10(4%) | HLG 4.20 -0.20(-4.55%) | HMC 9.40 -0.10(-1.05%) | HOT 0 0(0%) | HPG 54.50 0(0%) | HQC 7.40 -0.10(-1.33%) | HRC 39 0(0%) | HSG 49.20 -0.20(-0.40%) | HSI 2.70 CE 0.10(3.85%) | HT1 16.40 0.30(1.86%) | HTI 11.70 -0.20(-1.68%) | HTL 21.60 CE 1.40(6.93%) | HTV 18.50 0(0%) | HU1 8.80 0(0%) | HU3 10 0.10(1.01%) | HVG 30.90 0.20(0.65%) | HVX 5.60 0(0%) | ICF 6.30 -0.10(-1.56%) | IDI 13.20 0.20(1.54%) | IJC 13.60 0.10(0.74%) | IMP 38 0(0%) | ITA 8.50 0(0%) | ITC 8 0(0%) | ITD 10.50 -0.10(-0.94%) | JVC 16.90 -0.10(-0.59%) | KAC 0 0(0%) | KBC 15.70 -0.10(-0.63%) | KDC 60 0(0%) | KDH 19.50 -0.10(-0.51%) | KHA 0 0(0%) | KHP 14 0(0%) | KMR 8.20 -0.10(-1.20%) | KSA 12.60 0.10(0.80%) | KSB 30.90 0(0%) | KSH 16 FL -1.10(-6.43%) | KSS 5.90 0(0%) | KTB 5.80 -0.10(-1.69%) | L10 14.20 -0.10(-0.70%) | LAF 15 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 8.90 -0.10(-1.11%) | LCM 5.90 0.10(1.72%) | LGC 25.30 -0.10(-0.39%) | LGL 6.40 -0.10(-1.54%) | LHG 9.10 -0.20(-2.15%) | LIX 29.50 -0.50(-1.67%) | LM8 24 -1.30(-5.14%) | LSS 9.80 0(0%) | MBB 13.90 0.10(0.72%) | MCG 7.10 -0.10(-1.39%) | MCP 0 0(0%) | MDG 6.20 0.20(3.33%) | MHC 16.20 -0.20(-1.22%) | MPC 74 1(1.37%) | MSN 80 0(0%) | MTG 4.70 -0.10(-2.08%) | MWG 108 3(2.86%) | NAV 7.40 -0.40(-5.13%) | NBB 21 0.50(2.44%) | NHS 11 -0.10(-0.90%) | NHW 0 0(0%) | NKG 12.30 -0.20(-1.60%) | NLG 17.90 0.40(2.29%) | NNC 69.50 0.50(0.72%) | NSC 78 0(0%) | NTL 15.20 0.10(0.66%) | NVN 3.20 0(0%) | NVT 5.70 -0.20(-3.39%) | OGC 10.90 -0.30(-2.68%) | OPC 60 0.50(0.84%) | PAC 23.60 -0.30(-1.26%) | PAN 41.40 0(0%) | PDN 35.80 -0.20(-0.56%) | PDR 15.60 0.30(1.96%) | PET 23 0.20(0.88%) | PGC 14.40 -0.10(-0.69%) | PGD 35.70 0.70(2%) | PGI 10 0(0%) | PHR 28.50 -1.30(-4.36%) | PIT 8.20 -0.10(-1.20%) | PJT 8 0.10(1.27%) | PNC 9.50 0.40(4.40%) | PNJ 37.30 -0.40(-1.06%) | POM 9.50 0(0%) | PPC 24 0(0%) | PPI 13 0(0%) | PTB 58 -0.50(-0.85%) | PTC 8.60 -0.40(-4.44%) | PTK 4.80 0(0%) | PTL 3.80 0(0%) | PVD 91.50 0(0%) | PVT 17.10 0.10(0.59%) | PXI 9.60 0.30(3.23%) | PXL 4.40 0(0%) | PXS 31.50 -0.10(-0.32%) | PXT 5.80 0(0%) | QCG 9.80 0.10(1.03%) | RAL 44.50 0(0%) | RDP 17.80 0(0%) | REE 28.10 -0.20(-0.71%) | RIC 13.10 FL -0.90(-6.43%) | SAM 12.70 0.10(0.79%) | SAV 12.40 0(0%) | SBA 11.90 -0.10(-0.83%) | SBC 14.20 0.30(2.16%) | SBT 10.90 0(0%) | SC5 27 0(0%) | SCD 26 0(0%) | SEC 11.30 -0.10(-0.88%) | SFC 28 -0.50(-1.75%) | SFI 30 0.10(0.33%) | SGT 4.30 -0.10(-2.27%) | SHI 8.10 0.10(1.25%) | SHP 17.60 -0.40(-2.22%) | SII 25 0(0%) | SJD 30.20 -0.60(-1.95%) | SJS 24 -0.30(-1.23%) | SKG 46.10 -1.60(-3.35%) | SMA 5.60 0(0%) | SMC 10.70 -0.10(-0.93%) | SPM 0 0(0%) | SRC 28.20 -0.70(-2.42%) | SRF 15.80 0(0%) | SSC 59.50 -2.50(-4.03%) | SSI 29.60 -0.10(-0.34%) | ST8 22.70 0.20(0.89%) | STB 18.20 0(0%) | STG 0 0(0%) | STT 4.80 CE 0.30(6.67%) | SVC 15.90 0.10(0.63%) | SVI 37.30 -2.70(-6.75%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.20 0.10(0.55%) | TAC 46.80 0.80(1.74%) | TBC 24.70 -0.60(-2.37%) | TCL 27.80 0(0%) | TCM 33.80 0.20(0.60%) | TCO 12.80 0(0%) | TCR 5 0(0%) | TDC 10 -0.10(-0.99%) | TDH 20 0(0%) | TDW 0 0(0%) | THG 14.20 0.70(5.19%) | TIC 11.80 0.20(1.72%) | TIE 16.40 0.20(1.23%) | TIX 22 0(0%) | TLG 0 0(0%) | TLH 9 CE 0.50(5.88%) | TMP 23.60 0.60(2.61%) | TMS 0 0(0%) | TMT 14.20 0.20(1.43%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.60 0(0%) | TNT 3.30 0(0%) | TPC 8.20 0(0%) | TRA 74 0(0%) | TRC 32 0.20(0.63%) | TS4 11 -0.30(-2.65%) | TSC 47.30 -1.50(-3.07%) | TTF 9.70 0.20(2.11%) | TTP 23.90 0(0%) | TV1 12.50 -0.10(-0.79%) | TYA 8.70 -0.30(-3.33%) | UDC 6.50 0.10(1.56%) | UIC 18.30 0(0%) | VCB 26.50 0(0%) | VCF 200 0(0%) | VFG 44.80 -0.10(-0.22%) | VHC 47.90 -0.10(-0.21%) | VHG 15.70 -0.40(-2.48%) | VIC 47.70 0.40(0.85%) | VID 4.10 -0.20(-4.65%) | VIP 14.30 -0.20(-1.38%) | VIS 9.10 0(0%) | VLF 7.20 0.30(4.35%) | VMD 0 0(0%) | VNA 3.60 0(0%) | VNE 8.90 -0.20(-2.20%) | VNG 8.30 CE 0.50(6.41%) | VNH 4.30 FL -0.30(-6.52%) | VNI 3.40 FL -0.20(-5.56%) | VNL 26 -0.50(-1.89%) | VNM 106 -1(-0.93%) | VNS 45.80 0.90(2%) | VOS 5.40 -0.10(-1.82%) | VPH 8.10 -0.10(-1.22%) | VPK 19.50 0.20(1.04%) | VRC 5.80 0(0%) | VSC 56.50 -1(-1.74%) | VSH 14.30 0(0%) | VSI 8.40 -0.10(-1.18%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 13.10 0.20(1.55%) | VTF 24.60 -0.10(-0.40%) | VTO 8.20 0.10(1.23%) |
Ngày: 26/10/2014
AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 3 năm 2014 (tính đến hết ngày 23/10/2014) (24/10 03:10 CH)
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An (24/10 09:57 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 3 năm 2014 (tính đến hết ngày 23/10/2014) (24/10 09:07 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CMG: Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Tường Vy (24/10 05:41 CH)
FLC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con (24/10 05:40 CH)
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 23/10/2014 (24/10 05:39 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
VPBS: Điều chỉnh BCTC Q3-2014 (24/10 05:15 CH)
ROSE: Bầu bổ sung thành viên HĐQT (22/10 05:23 CH)
ACBS: Thay đổi thành viên HĐQT (21/10 05:04 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
591,51 ▼ -2,02 (-0,34%)
Open: 592,66 - Hi: 595,33 - Lo: 588,72
Vol:93.570.938 - Val:1.580,32 Bil VND
VolOM:90.743.200 - ValOM:1.495,63 Bil VND
VolPT:2.827.738 - ValPT:84,69 Bil VND
629,52 ▼ -1,32 (-0,21%)
Open: 629,83 - Hi: 633,04 - Lo: 625,49
Vol: 32.082.660 - Val: 673,02 Bil VND
VolOM: 31.843.500 - ValOM: 648,43 Bil VND
VolPT: 239.160 - ValPT: 24,59 Bil VND