SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
BẢNG CHỨNG KHOÁN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
MCK
ĐCGN Trần Sàn Dư mua Giá khớp KLTH +/- Dư bán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất TKLGD
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
**DS: Chứng khoán thuộc diện cảnh báo **C: Chứng khoán thuộc diện kiểm soát **H: Chứng khoán bị tạm ngưng giao dịch không quá 1 phiên **SP: Chứng khoán bị tạm ngưng giao dịch từ 2 phiên trở lên
Số dòng hiển thị:
Đơn vị Giá: 1000 VNĐ, KL: 10 CP